www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
123456789...21

Jak co roku mo?na do nas przyjecha? - z przyjació?mi. Proponujemy wynaj?cie pokoi i sali kominkowej - do wspólnej zabawy. Go?cie organizuj? sobie jedzonko i muzyk? i bawi? si? w swoim gronie - my zapewniamy wyposa?enie sali i kuchni.

Zofia i Andrzej Wojciechowscy, 2011-11-09

Mam olbrzymi? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na organizowane przez Klub Je?dziecki HUZAR zimowisko konno-plastyczne z nauk? savoir vivre.

Ksenia Samsel, 2011-11-03

W najbli?sz? sobot?, 5 listopada 2011, na terenie O?rodka Je?dzieckiego STRAGONA w Morawie odb?dzie si? Hubertus - ?wi?to my?liwych, le?ników i je?d?ców. W programie imprezy zaplanowano szereg atrakcji, które zapewni? spor? dawk? emocji i dobrej zabawy.

Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-11-02

Kochani,
Niezmiennie jeste?my ogromnie wdzi?czni za to, ?e z nami jeste?cie, ?e dzi?ki Waszej pomocy nie ustajemy w ratowaniu najbardziej potrzebuj?cych koni.
Zapraszamy do tradycyjnej ju? aukcji cegie?kowej na Allegro po?wi?conej Spince i Maszy.

Fundacja Centaurus, 2011-10-02

O?rodek Je?dziecki Stragona w Morawie zaprasza na egzamin na odznaki je?dzieckie. Egzamin odb?dzie si? w sobot?, 15 pa?dziernika.

Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-10-02

Stowarzyszenie Equisport zaprasza na egzamin na Odznaki Je?dzieckie PZJ, który odb?dzie si? na terenie O?rodka Je?dzieckiego FARMA Sielanka w Warce w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Nicole Ligocka - EQUISPORT Farma Sielanka, 2011-08-28

Kochani!
Nie potrafimy w pe?ni wyrazi? jak bardzo jeste?my wdzi?czni za Wasz? pomoc dla tak wielu naszych podopiecznych.
Ka?dego miesi?ca przybywa ich wi?cej.
W tej chwili na pomoc czeka mi?dzy innymi Milka.

Fundacja Centaurus, 2011-08-28

Klub Je?dziecki SIELANKA zaprasza w dniu 18 czerwca 2011 do O?rodka Je?dzieckiego FARMA SIELANKA w Warce na kolejny trening pod has?em PARKUR OTWARTY.


Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2011-06-15

Mo?esz wzi?? udzia? - pieszo, konno, na rowerze, motorze lub samochodem terenowym. Mo?esz wzi?? udzia? we wszystkich zaj?ciach trzydniowej "Lekcji Historii na Polu Bitwy pod Mokr?" albo tylko w wybranych przez siebie spotkaniach. Zapraszamy indywidualnie, ca?ymi zespo?ami i rodzinami. Zapraszamy dru?yny harcerskie. Zapraszamy klasy szkolne. Zapraszamy zast?py Ochotniczej Stra?y Po?arnej. Zapraszamy oddzia?y wojskowe. Zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarz?dowe. Zapraszamy mieszka?ców. Zapraszamy przedstawicieli w?adzy samorz?dowej. Zapraszamy przedstawicieli w?adzy rz?dowej. Zapraszamy kombatantów.


Prezes MK21PUN Marek Eustachiusz Kiersztyn, 2011-06-13

Podczas tegorocznej, dziewi?tej ju? edycji zawodów Pucha ?wiata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego zg?oszona zosta?a rekordowa liczba koni. Na aktualnej li?cie zg?osze? jest ponad 270 koni - 240 z nich wystartuje w ostatni weekend czerwca na Hipodromie w Morawie.
Na Strzegom HORSE TRIALS wystartuj? zawodnicy z 19 krajów. Bardzo liczne b?d? ekipy Niemiec, Holandii i Szwajcarii. Niemiecka Federacja zg?osi?a ponad 50 koni, co jest absolutnym rekordem w historii strzegomskich zawodów.


Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-06-10
123456789...21
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl