www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Sztuka i konie w dobrym tonie!
Zimowisko konno-plastyczne z nauk? savoir vivre.
Mam olbrzymi? przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na organizowane przez Klub Je?dziecki HUZAR zimowisko konno-plastyczne z nauk? savoir vivre.

Dobre maniery i wychowanie na co dzie?, poprawne zachowanie w ró?nych sytuacjach, etykieta na oficjalnych spotkaniach i przy innych okazjach - w czym tkwi sedno sprawy? Po czym mo?na rozpozna? kulturalnego cz?owieka nawet, je?li by?by ubrany w ?achmany. To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budz?cych sympati? i szacunek. A w czym tkwi istota savoir vivre?

Je?dziectwo dla niektórych to ju? nie tylko hobby, ale równie? styl ?ycia. Niegdy? je?dziectwo uprawiane by?o tylko przez wy?sze sfery, które zaznajomione by?y z obowi?zuj?c? etykiet?. Obecnie jazda konna sta?a si? sportem ogólnodost?pnym. Szkó?ki je?dzieckie dla dzieci i doros?ych mo?na znale?? w ka?dym regionu kraju. Przyszli adepci je?dziectwa oprócz zasad jazdy konnej musz? tak?e wiedzie? o etykiecie je?dzieckiej czyli zasadach wspó??ycia spo?ecznego, obowi?zuj?cych strojach do jazdy konnej, rz?dzie je?dzieckim na co dzie? i od ?wi?ta.

Na naszym zimowisku wprowadzamy i wyja?niamy poj?cia: kultura osobista, bon ton, dobre wychowanie, dobre maniery, etykieta. Odpowiadamy wspólnie z m?odzie?? na pytania - co to jest savoir? Co jest jego przeciwie?stwem? Czy savoir vivre jest dzisiaj potrzebny? W trakcie lekcji w ramach przyk?adów zostanie podanych kilkana?cie podstawowych wskaza? savoir vivre dotycz?cych ró?nych dziedzin.
G?ównie skupimy si? na codziennej etykiecie oraz etykiecie je?dzieckiej.
Jazda konna jest nie tylko dyscyplin? sportow?, ale równie? form? wypoczynku - zarówno grupowego, jak i indywidualnego. Je?dziecki savoir-vivre wymaga przestrzegania konkretnych regu?, które powinni?my pozna? trenuj?c tak elegancki sport jak jazda konna.

Wró?my do kulturalnych polskich tradycji, naprawd? warto!
Szczegó?y na naszej stronie WWW: www.kjhuzar.pl.

Zapraszamy serdecznie!!!
Ksenia Samsel
Klub Je?dziecki HUZAR
www.kjhuzar.pl
biuro@kjhuzar.pl
+48 510 029 179
Ksenia Samsel, 2011-11-03
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl