www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
1...131415161718192021

Fundacja Polonia Militaris ma zaszczyt poinformowa? Pa?stwa o naszym udziale w defiladzie z okazji 60 rocznicy zako?czenia walk w Europie, która odby?a si? w dniu 8 maja 2005 roku w Pradze Czeskiej.


Pawe? Rozd?estwie?ski, 2005-05-10

Spotkanie osób zainteresowanych rekreacj? konn? w Ma?opolsce.


W imieniu Komisji Rekreacji MZJ - Ma?gorzata Kram, 2005-05-10

?ukasz Matla na koniu Fair Play Coudreau wygra? konkurs Grand Prix XXXII Memoria?u mjr. Adama Królikiewicza rozgrywany na hipodromie Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej w dniu 8 maja 2005.


A.P., 2005-05-08

Na podstawie uzgodnie? z Urz?dem Miasta Krakowa w dniu 3 maja 2005 w Krakowie wyst?puje:
- Ma?opolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pu?ku U?anów Nadwi?la?skich z turkusowymi otokami na rogatywkach i lancami z proporcami 21 PUN - oddzia? prowadzi Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski.
- Szwadron 8 Pu?ku U?anów Ksi?cia Józefa Poniatowskiego w barwach ?ó?tych - prowadzi rtm. Jan Znamiec.


Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski, 2005-05-02

Muzeum Okr?gowe w Suwa?kach serdecznie zaprasza do udzia?u w V Pikniku Kawaleryjskim - Dniach Kawaleryjskich w Suwa?kach w dniach 14-15 maja 2005 roku.


Marek Brzozowski (SK im. 7PSKW), 2005-04-30

Prosz? o wype?nienie krótkiej (8 pyta? - oko?o 5 minut), ca?kowicie anonimowej ankiety na temat znaków graficznych u?ywanych przez stadniny i firmy zwi?zane z bran?? turystyki i rekreacji konnej.


Karol Kowalski w imieniu Beaty Zujewskiej, 2005-03-14

Informuj?, ?e w dniach 17, 18, 19 i 21 marca 2005 odb?dzie si? w KJ SZAR?A Bol?cin - Podstawowy Kurs S?dziowski III Klasy w dyscyplinach A, B, C i F.


Miko?aj Rey, 2005-03-12

W dniu 19 marca przypada ?wi?to Pu?kowe 8 Pu?ku U?anów ks. Józefa Poniatowskiego – jednej z najstarszych formacji kawalerii o polskim 220-letnim rodowodzie, nierozerwalnie zwi?zanej z Ziemi? Krakowsk?. Corocznie cz?onkowie i sympatycy Stowarzyszenia "Ko?o Pu?kowe 8 Pu?ku U?anów ks. J. Poniatowskiego" w Krakowie czcz? pami?? ?o?nierzy 8 Pu?ku U?anów uczestnicz?c we Mszy ?w. za dusze poleg?ych i pomordowanych oraz zmar?ych U?anów Ksi?cia Józefa, oddaj?c ho?d prochom Pierwszego Dowódcy Pu?ku – Ksi?cia Józefa w krypcie na Wawelu, a tak?e odbywaj?c spotkania i zawody.

u? Z. Krzy?ostaniak, 2005-03-04

Nowe ko?skie forum "Konie ... i my" - www.free4web.pl/3/?96349 - jest fajne, a b?dzie jeszcze fajniejsze kiedy si? tam zalogujecie!

EDDY1989, 2005-02-08

Kolegium S?dziów Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego informuje, ?e w dniach 12-13. 02.2005 roku, na terenie Stadniny Koni Jaroszówka, odb?dzie si? kurs licencyjno/kwalifikacyjny oraz kurs podstawowy w dyscyplinie WKKW.


Bronis?aw Bruks, 2005-02-03
1...131415161718192021
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl