www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Ruszy?a rekrutacja wolontariuszy na Strzegom Horse Trials!
Strzegom Horse Trials to najwi?ksze w tej cz??ci Europy zawody je?dzieckie we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. W tym roku Puchar ?wiata zostanie zorganizowany po raz dziesi?ty. Zawody odb?d? si? w terminie od 31 maja do 3 czerwca na hipodromie w Morawie ko?o Strzegomia.

Równolegle z przygotowaniami do zawodów uruchomiony zosta? spo?eczny program wolontariatu. Sprawna organizacja tej imprezy wymaga zaanga?owania oko?o 150 wolontariuszy. Poszukujemy osób do pomocy w biurze zawodów, punktach informacyjnych, obs?udze informatycznej, przy konkursie uje?d?enia, przy s?dziowaniu terenowym, roznoszeniu ulotek oraz wielu innych zaj?ciach – mówi Marta Wójcik, koordynator projektu.

Program Wolontariatu Strzegom Horse Trials zosta? uruchomiony w 2007 roku. W organizacj? pi?ciu edycji strzegomskich zawodów zaanga?owa?o si? w sumie ponad 300 wolontariuszy.

Wolontariuszem mo?e zosta? ka?da pe?noletnia osoba. Wystarczy zarejestrowa? si? w bazie danych przez wype?nienie formularza na stronie www.worldcupstrzegom.pl oraz zarezerwowa? sobie czas w terminie od 28 maja do 3 czerwca.

Zg?oszenia przyjmowane s? do ko?ca kwietnia.

Szczegó?owe informacje dost?pne s? na stronie www.worldcupstrzegom.pl w zak?adce "wolontariusze".

Agnieszka Chmieli?ska - Biuro Prasowe Strzegom Horse Trials, 2012-03-09
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl