www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Marcowy numer miesi?cznika KONIE I RUMAKI ju? w sprzeda?y!
W marcowym wydaniu jak zwykle wiele ciekawych artyku?ów.

Zainteresowanym tematyk? weterynaryjn? polecamy dwa artyku?y dotycz?ce post?powania ze ?rebi?tami. Lekarz weterynarii wyja?nia tajniki oceny stopnia ?ywotno?ci ?rebi?cia (w tym skal? APGAR) oraz metody post?powania w sytuacji, gdy jeste?my zmuszeni zast?pi? malcowi matk?. W sta?ym dziale z poradami ?ywieniowymi tym razem przyjrzymy si? nietypowej jak dla koni paszy – kiszonce z kukurydzy i mo?liwo?ciach wykorzystania jej na przednówku.

Dodatkowo uwadze w?a?cicieli koni polecamy materia? nt. nowo?ci na rynku polis – dotowanych z bud?etu pa?stwa ubezpiecze? zwierz?t gospodarskich, w tym koni.

Jak zwykle w numerze znale?? mo?na doniesienia sportowe i sta?e rubryki „Skokiem przez hipodromy” oraz „Wie?ci z czworoboków” z podsumowaniem najwa?niejszych wydarze? i imprez je?dzieckich w minionym miesi?cu. Oprócz tego wywiadu udzieli? nam olimpijczyk, zawodnik WKKW – Pawe? Spisak.

W naszym sta?ym cyklu Akademia „KiR”, w którym umiej?tno?ci je?dzieckie pomaga doskonali? nasz ekspert – utytu?owana dresa?ystka Justyna Dysarz-Bylicka, tym razem uczymy si? poprawnego cofania. Poszukuj?cych porad z zakresu treningu skokowego zainteresuje z pewno?ci? fragment o gimnastyce skokowej z ksi??ki „Cavaletti. Praca na kozio?kach w uje?d?eniu i skokach”, której autorami s? Reiner Klimke oraz Ingrid Klimke (Wydawnictwo Galaktyka). Wart polecenia jest równie? doskona?y tekst o samoniesieniu i ?wiczeniach pomocnych w jego osi?gni?ciu autorstwa Karen Rohlf w dziale „Je?dziectwo naturalne”.

Obszerne fragmenty wybranych artyku?ów zamieszczamy na stronie WWW miesi?cznika (www.konieirumaki.pl), gdzie kupi? mo?na te? aktualny numer.

W marcowym numerze miesi?cznika „Konie i Rumaki”:
SPORT
Zimowe pasa?e (CDI Partynice) - s. 12
Wie?ci z czworoboków - s. 14
Fina? tu?-tu? (Skokiem przez hipodromy) - s. 16
Papier to nie wszystko (Wy?cigi Konne S?u?ewiec) - s. 18
Na pó?metku rozgrywek (HPP Jaszkowo) - s. 20
Konferencja WKKW w Racocie - s. 22
WYWIAD
Jedn? nog? w Londynie – rozmowa z naszym utytu?owanym zawodnikiem WKKW, Paw?em Spisakiem - s. 24
HODOWLA I CHÓW
Nie tylko dla krów. Kiszonka z kukurydzy - s. 26
Nasz skarb. Hodowla konika polskiego - s. 28
WETERYNARIA
Jak zast?pi? ?rebi?ciu matk? - s. 30
Skala APGAR - s. 33
PRZEGL?D RYNKOWY
Spakuj si? wygodnie na wyjazd - s. 40
AKADEMIA "KiR"
Cofanie - s. 46
Gimnastyka skokowa. Cavaletti - s. 48
Przewodnik rajdowy cz. IV - s.54
PSYCHOLOGIA SPORTU
Jak my?li zwyci?zca - s. 57
JE?DZIECTWO NATURALNE
Samoniesienie z perspektywy uje?d?enia – naturalnie - s. 60
EKSPERT
Dotowane ubezpieczenia koni. Pomoc z bud?etu pa?stwa - s. 64
Upadek z konia i jego konsekwencje - s. 68
Zapytaj eksperta - s. 70
KALENDARZ JE?DZIECKI
Imprezy regionalne i ogólnopolskie (marzec 2012) - s. 73
PO GODZINACH
Mam fio?a na punkcie koni (rozmowa z aktorem Andrzejem Szejnachem) - s. 74
S?OWNIK
Angielski dla mi?o?ników koni - s. 76
OG?OSZENIA
Drobne - s. 78

Marta W?odarczyk - "Konie i Rumaki", 2012-02-29
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl