www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Kolejny numer miesi?cznika KONIE I RUMAKI ju? w sprzeda?y!
W lutowym wydaniu na szczególn? uwag? zas?uguje inspiruj?cy materia? o holenderskim programie rozwoju sportu je?dzieckiego („Jak to robi? w Holandii”). Uczestnikom konferencji „Best Practice in Horse Industry”, zorganizowanej w styczniu przez PZJ, szczegó?y programu odkrywania je?dzieckich talentów w Holandii, opartego na wielostopniowej piramidzie szkoleniowej, przybli?y? sekretarz generalny tamtejszej federacji je?dzieckiej. Czy mo?liwe jest przeniesienie niektórych rozwi?za? na polskie realia, pozostawiamy ocenie Czytelników. Jedno jest pewne – sukcesy zawodników to w ?adnym razie nie dzie?o przypadku.

Zainteresowanym tematyk? weterynaryjn? oraz w?a?cicielom koni polecamy artyku? na temat cz?stych o tej porze roku zaka?e? uk?adu oddechowego, tekst o problemach stomatologicznych oraz porady ?ywieniowe dotycz?ce uk?adania dawek pokarmowych. Kto ?ledzi mo?liwo?ci wykorzystania termografii, z ch?ci? zapozna si? z materia?em o diagnozowaniu przeci??e? i zmian patologicznych w syndromie niskiej i wysokiej pi?tki.

Jak zwykle w numerze znale?? mo?na doniesienia sportowe i sta?e rubryki „Skokiem przez hipodromy” oraz „Wie?ci z czworoboków” z podsumowaniem najwa?niejszych wydarze? i imprez je?dzieckich w minionym miesi?cu.

W naszym sta?ym cyklu Akademia „KiR”, w którym umiej?tno?ci je?dzieckie pomaga doskonali? nasz ekspert – utytu?owana dresa?ystka Justyna Dysarz-Bylicka, tym razem przygl?damy si? b??dom pope?nianym przy zagalopowaniach.

W dziale eksperckim zamieszczamy fragment ksi??ki „Rz?d doskona?y. Dobór, dopasowanie, dzia?anie”, której autorem jest Jakub Go??b. Chocia? pozycja ta uka?e si? na rynku wydawniczym dopiero w drugiej po?owie lutego, ju? teraz polecamy j? uwadze Czytelników. To kontynuacja serii zapocz?tkowanej przez „Kopyta doskona?e” tego samego autora. Tym razem dostajemy do r?k wyczerpuj?cy i bogato ilustrowany przewodnik po elementach ko?skiego rz?du, przedstawiony jednak g?ównie z perspektywy komfortu i potrzeb konia.

Obszerne fragmenty wybranych artyku?ów zamieszczamy na stronie WWW miesi?cznika (www.konieirumaki.pl), gdzie kupi? mo?na te? aktualny numer.

W lutowym numerze miesi?cznika Konie I Rumaki:
SPORT
Samodzielny Belg (Skokiem przez hipodromy) - s. 10
Wie?ci z czworoboków - s. 12
Magia szybko?ciówek - s. 14
Rozwój sportu je?dzieckiego (Jak to robi? w Holandii) - s. 16
Z najlepszymi galopem przez rok 2011 - s. 18
HODOWLA I CHÓW
Uk?adanie dawek pokarmowych - s. 21
Syndrom niskiej i wysokiej pi?tki w podczerwieni - s. 24
WETERYNARIA
Zaka?enia uk?adu oddechowego koni - s. 28
Dlaczego trzeba dba? o ko?skie z?by - s. 32
PRZEGL?D RYNKOWY
Po co marzn?? zim?? - s. 38
AKADEMIA KONI I RUMAKÓW
Zagalopowanie - s. 44
Przewodnik rajdowy cz??? III - s. 46
EKSPERT
Kie?zna (fragment ksi??ki "Rz?d doskona?y. Dobór, dopasowanie, dzia?anie" aut. Jakub Go??b) - s. 50
Ubezpieczenia koni. Nie tylko od ognia, wody, huraganu - s. 56
Nielubiane formalno?ci - s. 60
Zapytaj eksperta - s. 62
PSYCHOLOGIA SPORTU
Ja do psychologa? Sam sobie id?! - s. 65
JE?DZIECTWO NATURALNE
"Kiedy oddaj? nam swoje umys?y i cia?a..." - s. 68
REPORTA?
Konno i samochodem po Etiopii - s. 70
PO GODZINACH
Ko? to nie jest dla mnie przyjazne zwierz? (rozmowa z aktork? Ann? Korcz) - s. 74
S?OWNIK
Angielski dla mi?o?ników koni - s. 76
OG?OSZENIA DROBNE - s. 78

Ma?gorzata Waliszka - redaktor naczelna miesi?cznika "Konie i Rumaki", 2012-02-01
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl