www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Cavaliada - TARGI SPORT SHOW - Pozna?, 8-11 grudnia 2011
Cavaliada impreza je?dziecka z rozmachem

Mi?dzynarodowa obsada, konkursy w randze CSI3*-W, bogata oferta targowa, a do tego widowiskowe pokazy i wiele innych atrakcji. Z roku na rok wydarzenie to nabiera coraz wi?kszego rozmachu. Wzorem roku ubieg?ego pod szyldem CAVALIADA znajd? si? nast?puj?ce strefy – SPORT, TARGI, SHOW, a ka?da z nich obfitowa? b?dzie w szereg atrakcji. Ka?dy kibic, zarówno wytrawny znawca je?dziectwa, jak osoba na co dzie? z nim nie zwi?zana znajdzie ka?dego dnia co? dla siebie.


Emocje sportowe przez du?e S

G?ówny parcours w pawilonie nr 5 po raz pierwszy w pi?tnastoletniej historii mi?dzynarodowych zawodów na terenie targów pozna?skich stanie si? aren? zmagania skoczków w randze CSI 3*-W. Zawodnicy walczy? b?d? o nagrody w ??cznej kwocie ponad 440 000 PLN. A? trzy z dwunastu zaplanowanych konkursów zaliczane b?d? do rankingu Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej. Tradycyjnie konkurs Grand Prix b?dzie dla zawodników z naszego regionu kwalifikacj? do fina?u Pucharu ?wiata.
W tegorocznych zawodach do rywalizacji stan? zawodnicy z 21 krajów, w tym z tak egzotycznych zak?tków jak: Brazylia, Japonia czy Kirgistan. G?ówny parcours b?dzie miejscem codziennych zmaga? je?d?ców od godzin porannych do wieczora. Ka?dy z czterech dni dostarczy zarówno uczestnikom jak i widzom innego rodzaju emocji. O atrakcyjne ustawienie toru i w tym roku zadba Peter Lundström ze Szwecji. Program zawodów jest niezwykle bogaty, na szczególn? uwag? zas?uguj?: pi?tkowy konkurs Du?ej Rundy zaliczany do rankingu FEI stanowi?cy jednocze?nie eliminacje do Halowego Pucharu Polski oraz konkurs Pot?ga Skoku. Ponadto konkurs szybko?ci „Speed and music”, w którym obok zawodników i ich koni w sobotni wieczór kibiców bawi? b?dzie czeski DJ Ludvik Joundurek, a zwie?czenie tych sportowych emocji stanowi? b?dzie niew?tpliwie niedzielny konkurs Grand Prix Poznania, w którym zawodnicy poza wysokimi nagrodami finansowymi walczy? b?d? o punkty w ramach Pucharu ?wiata.
W pawilonie 5 nie zabraknie tak?e konkursów dla dzieci. Ich wyczyny b?dzie mo?na podziwia? w sobot? i niedziel?.


Wspieraj? nas mistrzowie

Wzorem zesz?orocznej edycji CAVALIADY, i w tym roku swoje wsparcie okaza?o nam kilka wyj?tkowych postaci ?rodowiska je?dzieckiego. Rol? ambasadorów wydarzenia przyj?li: Aleksandra Lusina, Klara Kostrzewa oraz Ma?gorzata Ciszek-Lewicka znane naszym sympatykom, nie tylko poprzez swoje sportowe sukcesy, ale tak?e w zwi?zku z dzia?aniami w ramach zesz?orocznej edycji imprezy. W tym roku dodatkowym wsparciem s? dla nas panowie: dwukrotny Mistrz Polski M?ciwoj Kico?, nr 1 rankingu PZJ Krzysztof Ludwiczak oraz ?ukasz Brzóska.


Sprz?t i akcesoria je?dziecki na wyci?gni?cie r?ki

Od pi?tku, 9 grudnia, emocje sportowe wszystkim pasjonatom koni uzupe?ni z pewno?ci? oferta targowa. W tym dniu bowiem rozpoczn? si? jedyne w Polsce Targi Sprz?tu Je?dzieckiego - Cavaliada TARGI. Ekspozycja zlokalizowana jest w nowoczesnym kompleksie pawilonów 6 i 6A. Bogat? ofert? sprz?tu i akcesoriów je?dzieckich zaprezentuje blisko 100 wystawców z kraju oraz wiod?cego w bran?y rynku niemieckiego.
Tematyka targów jest bardzo bogata - prócz sprz?tu i akcesoriów znajdziecie Pa?stwo ca?y asortyment jaki jest potrzebny, aby zadba? o zdrowie i wygl?d konia. Je?d?cy b?d? mogli zaopatrzy? si? w najnowsze kroje strojów je?dzieckich oraz w wysokiej klasy sprz?t, który b?dzie gwarancj? komfortu i bezpiecze?stwa.
Cavaliada TARGI to równie? idealne miejsce dla ludzi, którzy chcieliby rozpocz?? przygod? z je?dziectwem. W jednym miejscu mo?na dowiedzie? si? jak dzia?aj? kluby je?dzieckie, jaki sprz?t b?dzie odpowiedni oraz jak? ofert? maj? rozmaite o?rodki hippiczne proponuj?ce lekcje jazdy konnej, a tak?e rozmaite formy wypoczynku „w siodle”.


Widowiskowe pokazy, wy?cigi zaprz?gów, atrakcje dl a najm?odszych

Program Cavaliady SHOW zapowiada si? niezwykle bogato. Pokazy, wy?cigi, atrakcje dla najm?odszych, wszystko to w przerwach mi?dzy konkursami na ringu g?ównym oraz na specjalnym ringu w pawilonie 6, a tak?e w strefie dla dzieci w pawilonie 8.
W Strefie Western mi?o?nicy tego nurtu je?dziectwa b?d? mogli podziwia? jedne z najbardziej widowiskowych dyscyplin. W westernowej konkurencji cutting, polegaj?cej na oddzieleniu cielaka od reszty stada zaprezentuj? si? Ondrej Houska z Czech, Aleksander Syacin z Rosji i Polak Micha? ?arnawski. Zobaczymy równie? pokazy konkurencji szybko?ciowych, konkurencji Western Pleasure, reiningu. Dope?nieniem strefy b?dzie z pewno?ci? scena z muzyk? country na ?ywo. Gwiazdami wieczorów b?d? zespy The Medley oraz Harvest Time.
Emocji nie zabraknie tak?e w trakcie wy?cigów zaprz?gów, które odb?d? si? w ramach Idmar International Driving Cup. W nich rywalizowa? b?d? zaprz?gi ci?gnione przez pary koni, którymi powozi? b?d?: Mistrz Brandenburgii Norman Schroder, Mistrz Czech Josef Hrouda, Mistrz Polski Adrian Kostrzewa i jako joker specjalista od zaprz?gów jednokonnych Mistrz Polski i v-ce Mistrz ?wiata Bart?omiej Kwiatek.
Dla najm?odszych adeptów sztuki je?dzieckie organizatorzy Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie, Akademia Wychowania Fizycznego i Urz?d Miasta Poznania przygotowali specjaln? stref? - Kids Zone. B?d? w niej takie atrakcja jak ring pokazowy, czytelnia, k?ciki plastyczny, wioska olimpijska i india?ska, i wiele, wiele innych....

Wi?cej informacji na: www.cavaliada.pl.

Ewa Rutkowska - Zespó? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2011-12-08
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl