www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Z Newslettera PLQHA (nr 1/2011)
Drodzy Cz?onkowie i Sympatycy! Serdecznie witamy po przebudzeniu z zimowego letargu! Poni?ej przesy?amy gar?? najnowszych informacji. Z ich pe?n? tre?ci? mo?na si? zapozna? na naszej stronie internetowej www.plqha.com.

Rafa? Dolata i KS Whizaway zwyci?zcami PLQHA Circuit 2010
W trakcie sezonu 2010 czterokrotnie rozegrano zawody z cyklu PLQHA Circuit. Zawody odby?y si? w ramach imprez West Na Fest (Nowy Jaworów), Adrenalina Cup (K?odzko), Golden Horse Cup (Koryta) oraz Janiowe Wzgórze (Rzeszów).
??cznie w tegorocznej edycji PLQHA Circuit ogl?dali?my na arenach 21 zawodników i 25 koni. Niestety, we wszystkich konkurencjach w klasie Youth oraz w konkurencjach Trail i Western Pleasure w klasie Open nie zanotowano minimalnej ilo?ci 3 koni w jednej konkurencji co, zgodnie z tegorocznym regulaminem, umo?liwi?oby zawodnikom startuj?cym w tych konkurencjach zdobycie punktów.
Po podsumowaniu wszystkich tegorocznych edycji zwyci?zc? klasyfikacji generalnej Polish Quarter Horse Association Circuit 2010 zosta?a para - Rafa? Dolata / KS Whizaway. Serdecznie gratulujemy!

W tym roku bez AQHA Horsemanship Camp
Z przykro?ci? informujemy, ?e w tym roku nie b?dzie organizowany w naszym kraju AQHA Horsemanship Camp. Takiej tre?ci decyzj? otrzymali?my kilka dni temu z centrali AQHA. Oficjalnym powodem s? problemy bud?etowe i konieczno?? oszcz?dno?ci w dzia?aniach mi?dzynarodowych AQHA. Jednak zdaniem zarz?du PLQHA prawdziw? przyczyn? jest niewielkie zainteresowanie obozem w roku ubieg?ym (czterech uczestników). Nawi?zuj?c do pisma AQHA zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami z podstaw western riding, szkolenia, ?ywienia, itd. koni rasy AQH na obozy szkoleniowe do Czech i Niemiec. Szczegó?owe informacje mo?na znale?? na stronach wspomnianych organizacji - www.czqha.cz oraz www.dqha.de.

Nowe przepisy w klasach AQHA Novice
Na naszej stronie internetowej przedstawiamy najwa?niejsze zmiany w przepisach AQHA dotycz?ce zawodników w klasach Novice. T?umaczenie zmian pochodzi z najnowszej aktualizacji przepisów AQHA na rok 2011. Prosimy o uwa?ne zapoznanie si? z nowelizacj?. Informujemy, ?e nowy AQHA Handbook w t?umaczeniu na j?zyk polski, uwzgl?dniaj?cy poni?sze zmiany jest przygotowywany do druku i b?dzie dost?pny w najbli?szych dniach.

Wojciech Adamczyk otrzyma? tytu? AQHA Professional Horseman
Pod koniec stycznia 2011 r. zarz?d AQHA Professional Horsemen Association, organizacji wewn?trz AQHA, skupiaj?cej elitarn? grup? godnych zaufania ekspertów je?dziectwa, przyj?? do swego grona obecnego trenera Campo Verde Ranch, Wojciecha Adamczyka. Przypomnijmy, ?e Pan Adamczyk pe?ni równie? funkcj? dyrektora naszego biura. Brawo Wojtek!

Zaproszenie na kurs dla AQHA Stewards
DQHA organizuje pierwsze w Europie seminarium dla stewardów. Seminarium odb?dzie si? w ?rod?, 16 marca 2011 roku w Essen, Niemcy, podczas Equitany. Pocz?tek seminarium o godzinie 10. Zaj?cia b?dzie prowadzi? Ward A. Stutz, Senior Director of Breed Integrity and Animal Welfare of the AQHA. AQHA Steward, to bardzo zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko. Nie nale?y go myli? z funkcj? Ring Steward podczas zawodów AQHA Approved Show.

Zmiany w przepisach AQHA
Jak co roku w styczniu AQHA og?osi?a zmiany w przepisach, które b?d? obowi?zywa? od tego roku. Zmian jest wiele, najbardziej interesuj?ce dla polskich zawodników mog? by? te dotycz?ce dopuszczonej ilo?ci koni pokazywanych przez jednego zawodnika i zmiany dotycz?ce leasingu koni przez amatorów. Szczegó?y na www.plqha.com.

Kalendarz imprez AQHA/PLQHA w Polsce na 2011 r.
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w naszych tegorocznych imprezach. Poni?ej prezentujemy kalendarz najwa?niejszych wydarze?. Oczywi?cie b?dzie on uzupe?niany i korygowany w trakcie sezonu. Prosimy zagl?da? na nasz? stron? internetow?.
• kwiecie? 2011 - Walne Zebranie Cz?onków PLQHA (wr?czenie nagród za sezon 2010), Warszawa
• 24-26 czerwiec 2011 - AQHA Trail Ride Spring 2011 (Mazowsze) - Malinowscy Western Riding Team, Zalesie Borowe
• 30 czerwiec - 1 lipiec 2011 - All-Novice Clinic (szkolenie) - Campo Verde, ?ód?
• 2-3 lipiec 2011 - PLQHA All-Novice Show 2011 (AQHA Approved Show) - Campo Verde, ?ód?
• 2-3 lipiec 2011 - Mistrzostwa Polski PLQHA 2011 (AQHA Approved Show) - Campo Verde, ?ód?
• lipiec/sierpie? 2011 - AQHA Summer Trail Ride 2011 /lokalizacja do ustalenia/
• wrzesie? 2011 - AQHA Autumn Trail Ride 2011, Stajnia Pancho, Laskownica
• pa?dziernik 2011 - Seminarium i szkolenie dla hodowców koni rasy AQH (wyk?adowcy z USA, Niemiec i Polski)

Sk?adki cz?onkowskie
Uprzejmie prosimy o uregulowanie sk?adek cz?onkowskich. Przypominamy, ?e zgodnie z uchwa?? Walnego Zgromadzenia Cz?onków PLQHA z 2010 r. sk?adka cz?onkowska we wszystkich kategoriach wynosi 100 z?, a okres cz?onkowski wynosi 12 miesi?cy od daty wp?ywu sk?adki na konto bankowe naszej organizacji.

Uwaga! Zmiana siedziby PLQHA
Informujemy, ?e od 15 lutego br. zmianie uleg? adres pocztowy naszej organizacji. Nowy adres znajduje si? poni?ej. Pozosta?e dane (telefon, fax, e-mail, konto bankowe, itd.) pozosta?y bez zmian.
Polish Quarter Horse Association
05-807 Podkowa Le?na, Owczarnia, ul. Go??bia 1
telefon: +48 602 260 402, fax +4822 521 20 20
e-mail: biuro@plqha.com
strona WWW: www.plqha.com

PLQHA Newsletter Nr 1/2011 , 2011-02-16
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl