www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Zawodnicy Stragony w Kadrze!
Trzy zawodniczki Ludowego Klubu Sportowego STRAGONA Strzegom b?d? w sezonie 2011 reprezentowa? Polsk? na arenie mi?dzynarodowej. Do Kadry Narodowej WKKW powo?ano Joann? Pawlak oraz Agat? Jodko i Ma?gorzat? Borysiuk. Joanna Pawlak zosta?a powo?ana do Kadry Narodowej WKKW w kategorii m?odzi je?d?cy, a Agata Jodko i Ma?gorzata Borysiuk w kategorii juniorzy.

Nominacje do Kadry wr?czano w miniony weekend podczas Konferencji Szkoleniowej WKKW w Racocie.
W Racocie uhonorowano równie? liderów Rankingu WKKW Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego za rok 2010. Najlepsz? zawodniczk? wkkw kategorii wiekowej juniorzy m?odsi w 2010 roku okaza?a si? Agata Jodko. Zawodniczka strzegomskiego klubu nie mia?a sobie równych i zaj??a I miejsce w rankingu. Wysoko uplasowa? si? równie? ca?y klub. Stragona zaj??a pi?te miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego.

Klasy dla najlepszych!

Dolno?l?ski Zwi?zek Je?dziecki przyzna? klasy sportowe dla najlepszych zawodników. W?ród wyró?nionych zawodników nie zabrak?o zawodników STRAGONY. Klub LKS STRAGONA zaj?? II miejsce na Dolnym ?l?sku pod wzgl?dem ilo?ci przyznanych klas sportowych.
I klasa: Joanna Pawlak (WKKW).
II klasa: Agata Jodko (uje?d?enie/WKKW), Ma?gorzata Borysiuk (WKKW), Piotr Bujak (WKKW).
III klasa: Joanna Pawlak (skoki), Patrycja Tabisz (WKKW), Karolina Augustyn (WKKW), Karolina Podwi?ska (WKKW), Anna Kowalczyk (WKKW), Aleksandra Zawada (WKKW), Klaudia Ko?odziej (WKKW), Katarzyna Kurek (WKKW).

Uroczysto?? odby?a si? w zesz?ym tygodniu w Wy?szej Szkole Oficerskiej we Wroc?awiu.

Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-02-16
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl