www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Hubertus na Zamku Kliczków
Szanowni Pa?stwo, informujemy, ?e 24 pa?dziernika 2010 roku w Zamku Kliczków ko?o Boles?awca odb?dzie si?, ju? po raz dziewi?ty, Festyn ?w. Huberta - Szlachecki Zajazd na Zamek Kliczków.

Organizatorami imprezy s?, jak co roku, Fundacja Pro Culturae Bono i Zamek Kliczków.

Festyn ?w. Huberta to impreza rekreacyjno-sportowa maj?ca na celu piel?gnowanie tradycji my?liwskich i je?dzieckich Zamku oraz upami?tnienie patrona my?liwych ?w. Huberta. Punktem kulminacyjnym wzbudzaj?cym najwi?ksze emocje b?dzie wy?cig po trofeum - lisi? kit? tzw. "pogo? za lisem" oraz III Dru?ynowe Mistrzostwa Polski w sztuce wabienia jeleni. Impreza wspó?organizowana jest przez Okr?gowy Zwi?zek Je?dziecki i Towarzystwo Wspierania Sportu przy Miejskim O?rodku Sportu i Rekreacji oraz dolno?l?skie o?rodki je?dzieckie.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u!
Wi?cej informacji na www.kliczkow.com.pl.
Magdalena Surwi??o - Zamek Kliczków, 2010-10-13
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl