www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Bartek, ko? z?omiarza z Torunia...
Ca?e ?ycie pracowa? ponad si?y jako ko? z?omiarza. Ten traktowa? go "odpowiednio" - kiedy ko? nie mia? ju? si?y ci?gn?? wozu ze z?omem, z?omiarz pogania? go batem. Bartek przechodzi? ochwat za ochwatem, dosz?o do rotacji ko?ci, weterynarz zabroni? u?ytkowania konia jako równoznacznego ze zn?caniem si? nad zwierz?ciem. Ale z?omiarz nie mia? sumienia - Bartek ci?gn?? swój wózek ze z?omem tymi samymi uliczkami, ledwo id?c, cierpi?c katusze, poganiany batem, w niemi?osiernym bólu... A? nadszed? dzie?, kiedy nie wytrzyma? jeden z przechodniów i widz?c przewracaj?cego si? na ulicy konia powiadomi? policj?.

I tu rozpoczyna si? tu?aczka Bartka, która trwa?a, dzi?ki urz?dnikom, jeszcze pó? roku. W ko?cu Bartek zosta? sprzedany na aukcji za 120 z? kolejnym przypadkowym ludziom. Tu my go poznajemy i tu mamy szans? wyrwa? go z tej tu?aczki, z której trafi? ju? mo?e tylko na rze?.

Sprawa Bartka by?a bardzo g?o?n? spraw?, omawian? nieco ponad pó? roku temu w wielu mediach. Zdawa?o si? wówczas, ?e skoro Bartek trafi? w r?ce urz?dników - jest ju? bezpieczny. Fakt faktem - zdawa?o si?... Pod nieobecno?? Pani Inspektor, która za wyst?pienie do s?du o zn?canie si? przez z?omiarza nad Bartkiem, zosta?a nominowana do miana Kobiety Roku, Bartek zostaje sprzedany szybko na aukcji za grosze i znika, bo ci??y urz?dnikom.

Wi?cej na www.centaurus.org.pl.

Zwracamy si? z gor?c? pro?b? o pomoc w wykupieniu Bartka oraz leczeniu i rehabilitacji. Koszt to oko?o 8000 z?otych.

Wp?aty, z tytu?em "Bartek", mo?na dokona? na konto: PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350 lub wzi?? udzia? w cegie?kowej aukcji allegro.pl. W imieniu Bartka serdecznie dzi?kujemy Pa?stwu za ka?d? pomoc !

Pragniemy równie? gor?co podzi?kowa? za zaanga?owanie i wspania?? pomoc w wykupie Heidi i kucyków. Wszystkie s? w tej chwili w naszej stajni w Wojnowie i czekaj? na odwiedziny.

Z pozdrowieniami - ekipa Centaurusa
Ewa, Weronika, Ilona oraz Dominika
Fundacja Centaurus, 2010-09-23
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl