www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
?wi?to Konstytucji 3 Maja w Krakowie - scenariusz uroczysto?ci
Obchody rozpoczn? si? o godz. 10:00 msz? ?wi?t? w Katedrze na Wawelu. Tradycyjny pochód patriotyczny, uformowany po zako?czeniu mszy ?wi?tej, przejdzie - ok. godziny 11.15 - pod Krzy? Katy?ski na placu o. Adama Studzi?skiego, gdzie zostanie z?o?ony wspólny wieniec od spo?eczno?ci Krakowa i Ma?opolski. Nast?pnie pochód przejdzie Drog? Królewsk? na plac Matejki, gdzie o godz. 12.00 przed Grobem Nieznanego ?o?nierza rozpocznie si? uroczysto?? patriotyczna.

Formacje kawaleryjskie do??cz? do pochodu ko?o Ko?cio?a ?w. Idziego.
Prowadzi? b?dzie - konno - Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski. Za nim pojad? dwaj zbrojni rycerze z flagami pa?stwowymi i flag? miasta. Nast?pnie - równie? konno - trójka oficerska z proporcami na lancach: rotmistrz Wojciech Lietz w barwach Korpusu Lekarzy Weterynarii, kapral Eliza Lorek w barwach 21 Pu?ku U?anów Nadwi?la?skich i ppor. Krystyna Wierciak reprezentuj?ca Wo?y?sk? Brygad? Kawalerii. Kolejno i?? b?dzie Szwadron Sztabowy 21 PUN Kraków prowadzony przez rotmistrza Leszka Frania, III Szwadron 21 PUN Czernichów prowadzony przez porucznik Aleksandr? Boro?. Nast?pnie VI Szwadron 21 PUN Jawornik prowadzony przez podporucznika Mariusza Pustu?? i I Szwadron 21 PUN Andrychów prowadzony przez majora Fryderyka Walaszka. Potem pojad? dwie dwukonne bryczki z ostatnimi ?yj?cymi Kombatantami 21 Pu?ku U?anów Nadwi?la?skich - pu?kownikiem W?adys?awem Erhardtem, rotmistrzem Wojciechem Kaznowskim i majorem Franciszkiem Lempkowskim. Atrakcj? b?dzie trzykonna taczanka wz. 35 z karabinem maszynowym prowadzona przez plutonowego Jaros?awa Ko?cielnego z Radziszowa. Taczank? dowodzi rotmistrz Seweryn Wis?oki. Przemarsz kawalerii zamknie formacja Krakowskiego Szwadronu U?anów imienia Józefa Pi?sudskiego w mundurach z czasów Ksi?stwa Warszawskiego prowadzona przez rotmistrza Józefa Kielarka. Wokó? jad?cych na koniach u?anów maszerowa? b?d? umundurowani luzacy z ich formacji.

Ustawienie pochodu w Krakowie:
Kawaleria, Orkiestra Garnizonu Kraków, Kompania Honorowa 2 Korpusu Zmechanizowanego, Kompania Honorowa Policji, Kompania Honorowa Stra?y Miejskiej, Kompania Honorowa Szko?y Aspirantów Po?arnictwa, w?adze miasta i województwa, pos?owie i senatorowie, Krakowski Korpus Konsularny oraz zaproszeni go?cie, poczty sztandarowe kombatantów, organizacji, szkól, Bractwa Kurkowego i mieszka?cy Krakowa.

Trasa Pochodu:
Plac przed Katedr? na Wawelu, Plac o. Adama Studzi?skiego, ul. Grodzka, ul. Floria?ska. Plac Matejki.

Z uwagi na ?a?ob? narodow? nie odb?dzie si? defilada pododdzia?ów konnych i pieszych. Formacje kawaleryjskie po doj?ciu do placu Matejki - w marszu - oddadz? honory przed Grobem Nieznanego ?o?nierza i pomaszeruj? ulic? Basztow? i Dunajewskiego.

Tego samego dnia, o godz. 17.00 - na Ma?ym Rynku - rozpocznie si? 37 Lekcja ?piewania pt. "Majowa Jutrzenka", przygotowana przez Loch Camelot we wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Przyjació? Polskiej piosenki "Refren" i Bibliotek? Polskiej Piosenki. Jak co roku Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa przygotowa?a na t? okazj? 4,5 tys. bezp?atnych ?piewników.

Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski, 2010-05-02
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl