www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Puchar Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego - Edycja 2010
Od kilku lat na terenie Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego rozgrywane s? cykliczne zawody w skokach przez przeszkody, pod nazw? Puchar Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego. Impreza ta ma na celu popularyzacj? je?dziectwa oraz zwi?kszenie rywalizacji sportowej w?ród je?d?ców z terenu Dolnego ?l?ska, a co za tym idzie, wzrost poziomu je?dziectwa na terenie DZJ.

Pierwszy konkurs fina?owy Pucharu DZJ odby? si? w 1996 roku. Przez kolejne lata formu?a imprezy ulega?a przekszta?ceniom maj?cym na celu uatrakcyjnienie zawodów zarówno dla publiczno?ci, jak i dla zawodników bior?cych w niej udzia?. Ranga imprez pucharowych z roku na rok wzrasta, a zawody te ciesz? si? du?ym zainteresowaniem je?d?ców.

W tym roku regulamin Pucharu Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego doczeka? si? kolejnych zmian. W ci?gu sezonu je?dzieckiego, na wyznaczonych zawodach, je?d?cy b?d? zdobywa? punkty kwalifikacyjne w nast?puj?cych kategoriach:
• kucy,
• nadziei je?dzieckich (zawodnicy do lat 15),
• juniorów,
• seniorów.

Prawo startu w Finale maj? zawodnicy, którzy cho? raz zdobyli punkty w trakcie eliminacji. Zwyci?zc? Pucharu DZJ zostaje ten zawodnik, który ??cznie uzbiera najwi?ksz? liczb? punktów w trakcie eliminacji i w Finale. W zawodach Pucharowych b?dziemy mogli ogl?da? ca?? czo?ówk? je?d?ców i koni z Dolnego ?l?ska - emocji nie zabraknie.

Zwyci?zcy Pucharu DZJ w roku 2009:
• Kategoria kuce: Angelika Bielawska - KJOSK Jaroszówka
• Kategoria nadzieje je?dzieckie: Klaudia Fedejko - KJ Black Pony Milejowice
• Kategoria juniorów: Klaudia Szewera - KJ Borowa
• Kategoria seniorów: Ireneusz Gancarz - KJ Absolut

W bie??cym sezonie je?dzieckim, zawody kwalifikacyjne Pucharu DZJ odb?d? si? w nast?puj?cych klubach:
1. 18.04.2010 - KJ ARAT, Gol?dzinów k./Obornik ?l?skich
2. 24.04.2010 - AKU Thomson Partynice, Wroc?aw
3. 01.05.2010 - MOSiR, Boles?awiec
4. 13.06.2010 - KJ W Siodle, O?awa
5. 04.07.2010 - KJ Gostar, Goduszyn k./Jeleniej Góry
6. 31.07.2010 - JKS Jaroszówka, Piotrowice k./Chojnowa
7. 14.08.2010 - AKU Thomson Partynice, Wroc?aw
8. 4-5.09.2010 - AKU Thomson Partynice, Wroc?aw

Fina? Pucharu Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego odb?dzie si? w dniu 19.09.2010 w Klubie Je?dzieckim ARAT w Gol?dzinowie k./Obornik ?l?skich

Wszystkich zainteresowanych sponsorowaniem imprezy prosimy o kontakt:
Piotr Krysmann - Wiceprezes DZJ
telefon: +48 606 914 528

W za??czeniu plik PDF: Zasady Punktacji Pucharu Dolno?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego w Skokach przez Przeszkody 2010.

Piotr Krysmann - Wiceprezes DZJ, 2010-04-24
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl