www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Walne Zebranie Cz?onków Polish Quarter Horse Association
Uprzejmie informujemy, ?e Walne Zebranie cz?onków Polish Quarter Horse Association, odb?dzie si? w I terminie - 15 maja 2010 r. o godz. 12.00 w Pubie Lolek w Warszawie, a w przypadku braku quorum w II terminie - 22 maja 2010 r. o godz. 14.00 w HOTELU MARRIOTT WARSAW (Sala Wars&Sawa), al. Jerozolimskie 65/79 (naprzeciw Dworca Centralnego PKP).

Przewidywany porz?dek zebrania:
- wybory przewodnicz?cego zebrania, sekretarza oraz komisji skrutacyjnej
- zatwierdzenie porz?dku zebrania
- sprawozdanie z dzia?alno?ci ust?puj?cego zarz?du
- sprawozdanie komisji rewizyjnej
- wniosek w sprawie absolutorium dla ust?puj?cego zarz?du
- wybory nowego prezesa oraz cz?onków zarz?du i komisji rewizyjnej
- plan dzia?alno?ci na lata 2010-2011
- wolne wnioski

Podczas zebrania uroczy?cie wr?czone zostan? nagrody AQHA Year-End Awards 2009, PLQHA Circuit 2009 oraz Quarter Horse Promotor 2009. Po zako?czeniu zebrania wszyscy uczestnicy s? zaproszeni na obiad do restauracji Lilla Weneda w hotelu Marriott.

W zebraniu mog? bra? udzia?, w charakterze obserwatorów, tak?e osoby nie b?d?ce cz?onkami PLQHA. Prosimy jednak w takim przypadku o nades?anie zg?oszenia do dnia 14 maja 2010 - poczt? elektroniczn? na adres: biuro@plqha.com.

Dodatkowe informacje zostan? wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej: www.plqha.com.
Zarz?d PLQHA, 2010-04-21
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl