www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Komunikat z posiedzenia Zarz?du Warmi?sko-Mazurskiego Zwi?zku Je?dzieckiego
z dnia 18 marca 2010 r.
Zarz?d Warmi?sko-Mazurskiego Zwi?zku Je?dzieckiego z przykro?ci? informuje, ?e dnia 18 marca 2010 r. zawiesi? w prawach statutowych sekcj? JKS U ROBSONÓW oraz na?o?y? kar? na Pana Andrzeja Adamiaka, delegata JKS U ROBSONÓW w formie zakazu pe?nienia funkcji statutowych w WMZJ do dnia 18 marca 2014 r.
Uzasadnienie:
notoryczne ?amanie i nieprzestrzeganie statutu WMZJ i przepisów PZJ oraz dzia?anie na szkod? zwi?zku, w tym oszukiwanie zawodników.
Zawieszenie skutkuje pozbawieniem sekcji JKS U ROBSONÓW uprawnie? statutowych, w szczególno?ci prawa do udzia?u w systemie imprez sportowych (tj. organizacji zawodów oficjalnych oraz udzia?u w zawodach oficjalnych organizowanych przez inne kluby).
Informujemy, ?e zawodnicy sekcji JKS U ROBSONÓW maj? prawo zmiany barw klubowych i kontynuowania startów w zawodach oficjalnych.
Jednocze?nie informujemy, ?e wszystkie zawody w D?brówce Ma?ej organizowane przez JKS U ROBSONÓW w 2010 r. uznane zosta?y za towarzyskie.
Wi?cej szczegó?ów na stronie zwi?zku: www.wmzj.pl oraz w protoko?ach z zebra? zarz?du (do pobrania ze strony zwi?zku).
?ród?o: Janusz Michalski - Prezes Zarz?du WMZJ, 2010-03-24
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl