www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Powstanie szlak turystyki je?dzieckiej
Licz?cy prawie 800 km szlak przeznaczony do turystyki je?dzieckiej powstanie na terenie zachodniej cz??ci Beskidu Niskiego i Pogórza Ci??kowickiego. Szlak ma by? gotowy na wiosn? 2011 roku.

Szlak powstanie w ramach projektu "Karpackie podkowy". Jak podkre?laj? realizatorzy, jest to oferta eksponuj?ca walory naturalne i kulturowe regionu, w którym ze wzgl?du na ochron? przyrody rozwój turystyki powinien odbywa? si? jedynie w zorganizowanej formie. - Do tej pory ludzie je?dzili troch? na dziko, a nie mo?na promowa? kwalifikowanej turystyki konnej, gdy nie ma wytyczonych szlaków. Zw?aszcza, ?e jest coraz wi?cej terenów chronionych i trzeba jako? pogodzi? turystyk? z ochron? przyrody - powiedzia? koordynator projektu Robert ??towski.

Jednym z pierwszych kroków by?o zawarcie porozumienia z w?a?cicielami stadnin i terenów, przez które b?d? wiod?y szlaki. - Porozumienie to jest prze?omowym przej?ciem od rywalizacji do wspó?pracy, jak równie? do powstania wspólnej i kompleksowej oferty turystycznej - zaznaczy? ??towski.

W projekcie uczestnicz? 22 o?rodki je?dzieckie, 15 gmin, 2 starostwa z woj. podkarpackiego i ma?opolskiego; do inicjatywy w??czy? si? te? Magurski Park Narodowy, gospodarstwa agroturystyczne, nadle?nictwa.

??towski podkre?li?, ?e jest to przedsi?wzi?cie ponadregionalne, ??cz?ce tych, którzy chc? promowa? turystyk? w sposób zrównowa?ony. Chodzi o wykorzystanie walorów regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu natury i dziedzictwa kulturowego. Zauwa?y? te?, ?e na terenie Beskidu Niskiego i Pogórza nie ma wyznaczonych tras do turystyki je?dzieckiej, mimo ?e znajduje si? tam wiele stadnin i taka forma turystyki jest tam popularna. Wed?ug niego, jednym z powodów blokuj?cych rozwój turystyki konnej na tych terenach oraz ich promocj?, szczególnie za granic?, s? dotychczas nieuregulowane kwestie prawne z w?a?cicielami gruntów; zwi?zane s? one z turystyk? je?dzieck? na terenach Lasów Pa?stwowych, Magurskiego Parku Narodowego, Parków Krajobrazowych, obszaru Natura 2000. Chodzi m.in. o to, do kogo nale?? poszczególne tereny.

Szlaki b?d? wiod?y przez tereny le?ne, od Prze??czy Tylickiej do Dukielskiej. Ich wytyczanie rozpocznie si? latem br., natomiast ca?a trasa ma zosta? udost?pniona wiosn? przysz?ego roku. Zostanie na niej zamontowanych m.in. 220 tzw. rogali, na których umieszczonych b?dzie ponad 600 drogowskazów. Ca?a trasa zostanie podzielona na strefy wokó? ka?dej stadniny, która b?dzie ponosi?a odpowiedzialno?? za swój odcinek. Od szlaku poprowadzone zostan? trasy do atrakcji kulturowych i przyrodniczych znajduj?cych si? w pobli?u.

Przy o?rodkach je?dzieckich na tablicach znajd? si? m.in. mapy poszczególnych odcinków szlaku, jak i przebieg ca?ego szlaku, a tak?e fotografie najbli?szych atrakcji turystycznych, logo i informacje o fundatorze. Natomiast w folderach oraz na stronie internetowej znajd? si? informacje o o?rodkach.

Uczestnicy projektu podpisali ju? umowy, w których okre?lili swoje obowi?zki. W?a?ciciele o?rodków zobowi?zali si? do tego, ?e przynajmniej jedna osoba z o?rodka zdob?dzie uprawnienia przewodnika turystyki je?dzieckiej.

??towski zaznaczy?, ?e realizacja projektu przyniesie korzy?ci zarówno stadninom, jak i samorz?dom oraz nadle?nictwom. Stadniny zostan? wypromowane, dostan? foldery, mapy i tablice informacyjne. Samorz?dy mog? skorzysta? na o?ywieniu gospodarczym, zw?aszcza na powstawaniu nowych miejsc pracy zwi?zanych z obs?ug? turystów. Natomiast nadle?nictwa nie b?d? mia?y ju? problemów z je?d??cymi "na dziko" uczestnikami turystyki je?dzieckiej.

Projekt opracowa?o stowarzyszenie "Beskid Zielony". Realizacja projektu "Karpackie Podkowy" rozpocz??a si? w lipcu 2009 roku i potrwa do ko?ca br. Koszt realizacji projektu to ok. milion z?otych. Wi?kszo?? ?rodków pochodzi z Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
?ród?o: Gazeta Wyborcza Kraków, 2010-03-11
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl