www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Stadnina w Klikowej
jednym kopytem za drzwiami!

Wci?? niejasny jest los stadniny w Klikowej ko?o Tarnowa. Samorz?d wojewódzki chce tam utworzy? wysokiej klasy o?rodek szkoleniowy dla je?d?ców, ale Agencja Nieruchomo?ci Rolnych d??y do sprzedania maj?tku. Pierwsi za? w kolejce s? byli w?a?ciciele - rodzina ksi???t Sanguszków.
Maj?tek rodziny Sanguszków w Klikowej po nacjonalizacji w 1955 roku przej??o pa?stwo. W zabudowaniach dworskich utworzy?o stado ogierów. Dwa lata temu w?adze województwa zdecydowa?y o zorganizowaniu tam wysokiej klasy o?rodka je?dzieckiego i hodowli konia ma?opolskiego. Na jego rozruch przeznaczy?y 300000 z?.
- Chcieli?my stworzy? o?rodek na wzór regionalnych stadnin w Niemczech czy Francji, które propaguj? u?ytkowanie rodzimych koni w sporcie i rekreacji. W Polsce nie ma du?ych o?rodków, które mia?yby w swojej ofercie profesjonalne szkolenia na wysokim poziomie - mówi Andrzej Goraus, dyrektor stada ogierów w Klikowej.
Agencja Nieruchomo?ci Rolnych, która przez d?ugi czas dok?ada?a do utrzymania stada, pomys? stworzenia o?rodka zaakceptowa?a. - Ale rok temu uznali?my, ?e ze wzgl?du na d?ugi, musimy zabudowania sprzeda?, a konie przenie?? do innej pa?stwowej stadniny - mówi Gra?yna Kapelko, rzeczniczka ANR.
Na wie?? o planowej sprzeda?y maj?tku w Klikowej odezwali si? jego dawni w?a?ciciele - Sanguszkowie.
- Szkoda, ?e agencja nie spróbowa?a wydzier?awi? nam maj?tku, jak jej proponowali?my - mówi wicemarsza?ek ma?opolski Roman Ciepiela. - Z otrzymanego przez nas w grudniu pisma wynika, ?e ANR, je?li nie sprzeda Klikowej Sanguszkom, to b?dzie na tym terenie szuka? kruszyw.
Na pocz?tku tygodnia wicemarsza?ek Ciepiela, prezydent Tarnowa Ryszard ?ciga?a i starosta powiatu Mieczys?aw Kras wystosowali pismo do ANR o wstrzymanie przygotowywanego wywozu koni do Bia?ki na Podlasiu do czasu ostatecznego rozstrzygni?cia losów Klikowej, bo po rozproszeniu stada, a z nim kolekcji zabytkowych powozów i uprz??y, trudno b?dzie je zebra?, gdyby powiód? si? plan utworzenia w Klikowej o?rodka.
- Obecnie trwa proces wyceny maj?tku. Do rodziny Sanguszków nale?y decyzja o kupnie, poniewa? sama si? do nas zg?osi?a z tak? propozycj?, a agencja ma ustawowy obowi?zek zaoferowania by?emu w?a?cicielowi pierwsze?stwo przy kupnie jego dawnej posiad?o?ci - t?umaczy Kapelko. - Gdyby zrezygnowali z zakupu, to agencja przeprowadzi przetarg nieograniczony na dzier?aw? lub sprzeda? nieruchomo?ci. W przetargu mo?e oczywi?cie uczestniczy? tak?e ma?opolsko-tarnowskie konsorcjum - dodaje.
- Sanguszkowie s? zainteresowani kupnem maj?tku w Klikowej - potwierdza mecenas Mariusz Tomasik, pe?nomocnik rodziny. - Dzi? nie jestem w stanie powiedzie?, co moi klienci planuj? w kwestii przysz?o?ci o?rodka, ale niewykluczona jest wspó?praca z w?adzami samorz?dowymi w sprawie o?rodka i hodowli koni.
Wczoraj po po?udniu odby?o si? spotkanie w?adz Ma?opolski, Tarnowa i hodowców koni. Ustalono, ?e w przysz?ym tygodniu marsza?ek Marek Nawara spotka si? z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim, by przekona? go do nieodp?atnego przekazania Klikowej w ca?o?ci dla Ma?opolski.
- O próbie wywozu koni do Bia?ki dowiedzieli?my si? przypadkiem. O?wiadczam, ?e jest to z?amanie wcze?niejszych ustale? pomi?dzy województwem a ANR. Rodzina Sanguszków jest tu zas?on? dymn? - mówi marsza?ek Nawara. - Fakt, ?e po mojej interwencji minister Sawicki wstrzyma? parcelacj? stada, pozwala mie? nadziej? na realizacj? wcze?niejszych projektów dotycz?cych Klikowej.

?ród?o: Gazeta Wyborcza Kraków - Gra?yna Zawada, 2010-01-15
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl