www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
CSI** w Krakowie odwo?ane!

W zwi?zku z brakiem mo?liwo?ci zapewnienia niezb?dnych ?rodków finansowych do zorganizowania w Krakowie w dniach 28÷30.08.2009 r. Zawodów Mi?dzynarodowych w Skokach Przez Przeszkody CSI** (mi?dzy innymi rezygnacja wi?kszo?ci sponsorów oraz nieprzyznanie lub zmniejszenie dotacji ze ?rodków samorz?dowych i centralnych ) Zarz?d Ma?opolskiego Zwi?zku Je?dzieckiego podj?? w dniu 15.07.2009 r. ostateczn? decyzj? o odwo?aniu powy?szych zawodów.

Jednocze?nie informujemy, ?e do?o?ymy wszelkich stara?, aby powy?sz? imprez? przeprowadzi? w sezonie 2010.

?ród?o: mzj.pl, 2009-07-22
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl