www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Egzamin na Odznaki Je?dzieckie PZJ - Bol?cin, 29.01. 2005

W dniu 29 stycznia br., w sobot? o godzinie 10:00 odb?dzie si? egzamin na Odznaki Je?dzieckie Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego. B?dzie mo?liwo?? przyst?pienia do egzaminu na Br?zow? i Srebrn? Odznak? Je?dzieck?.
Odznak? Srebrn? mog? zdobywa? jedynie te osoby, które zdoby?y Odznak? Br?zow? minimum 6 miesi?cy wcze?niej.
Ponadto w tym samym terminie odb?dzie si? szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych.
Warunkiem udzia?u w szkoleniu jest posiadanie uprawnie? instruktora sportu lub instruktora szkolenia podstawowego PZJ oraz uko?czony podstawowy kurs s?dziowski (3 klasa w skokach, uje?d?eniu lub WKKW). Kandydaci musz? ponadto by? wytypowani przez swoje macierzyste Wojewódzkie Zwi?zki Je?dzieckie.
Prosimy o zg?aszanie si? do udzia?u w egzaminie - lista uczestników zostanie zamkni?ta w dniu 16 stycznia 2005. W miar? mo?no?ci, prosimy jednak o wcze?niejsze zg?aszanie udzia?u.
Do egzaminu mo?na przyst?pi? na w?asnym koniu wzgl?dnie na koniu u?yczonym przez organizatora.
Koszt udzia?u:
- op?ata PZJ - 25 z?
- op?ata egzaminacyjna - 25 z?
- op?ata za udost?pnienie konia - 25z?
??cznie:
Egzamin na w?asnym koniu - 50 z? + ewent. koszty zakwaterowania konia, egzamin na koniu z KJ "Szar?a" - 75 z?.

- op?ata za Szkolenie Egzaminatorów - 30 z?/ osoby.

Szkolenie prowadzi? b?dzie Przewodnicz?cy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ.

Miko?aj Rey
Stadnina Koni "Szar?a"
32-540 Trzebinia, Bol?cina, ul. wczasowa 16
telefon (0,32) 613-76-37

P.S.
Nazwiska kandydatów prosz? przekazywa? do mnie najpó?niej do dnia 16 stycznia 2005, mailem, faksem lub listownie.
Ponadto informuje, ?e O?rodek Je?dziecki w Bol?cinie jest dotychczas jednym z nielicznych w kraju posiadaj?cych certyfikat PZJ, w zwi?zku z czym do czasu uzyskania przez inne o?rodki certyfikatu pe?ni funkcj? o?rodka egzaminacyjnego dla systemu Odznak Je?dzieckich PZJ w po?udniowej cz??ci Polski.
W zwi?zku z czym zapraszamy wszystkich kandydatów do br?zowej i srebrnej odznaki PZJ do zg?aszania ch?ci przyst?pienia do egzaminu. W zwi?zku z konieczno?ci? przes?ania listy kandydatów do biura PZJ, nie b?d? mo?liwe zapisy na egzamin po terminie 16 stycznia 2005.

Miko?aj Rey, 2005-01-09
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl