www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Zmar? Henryk Helak

W wieku 82 lat odszed? od nas niezwykle zas?u?ony hodowca koni i dzia?acz je?dziecki Henryk Helak.

By?y cz?onek Zarz?du Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, Prezes Wielkopolskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, Przewodnicz?cy Kolegium S?dziów PZJ, cz?onek Kapitu?y Odznacze? PZJ, niestrudzony organizator zawodów je?dzieckich, wychowawca szerokiego grona zawodników.
W?ród wielu odznacze? posiada? Wielk? Z?ot? Honorow? Odznak? Je?dzieck?.

Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si? w czwartek, 5 lutego o godz. 13:00, Msz? ?w. w Ko?ciele Parafialnym w Iwnie.

?onie, Dzieciom, Rodzinie i wszystkim Najbli?szym Zmar?ego sk?adamy wyrazy szczerego wspó?czucia.

?ród?o: www.pzj.pl, 2009-02-03
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl