www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Torwar bez Polish Prestige!

Tegoroczne mi?dzynarodowe zawody je?dzieckie na Torwarze odb?d? si? bez udzia?u Polish Prestige. Jest to suwerenna decyzja zarz?du firmy. Byli?my inicjatorem imprezy, któr? pod tytu?em "?w. Miko?aj Konny" organizowali?my wspólnie z Olimpijskim Biurem Podró?y w latach 2001 i 2002, w pe?ni odpowiadaj?c za jej kszta?t i przebieg.

W kolejnych latach rol? organizatora przejmowali sponsorzy tytularni Computerland, pó?niej Sygnity i Toyota, i chwa?a im za to, gdy? bez nich impreza nie przetrwa?aby do obecnych czasów. Impreza otrzyma?a nowy termin, now? nazw?, pojawia?y si? nowe pomys?y programowe i organizacyjne uwzgl?dniaj?ce potrzeby sponsorów, kontestowane przez cz??? publiczno?ci. Nie zawsze udawa?o nam si? godzi? sprzeczne niekiedy interesy. Nasza rola stopniowo ograniczy?a si? do kwestii technicznych i sportowych. Bola?y nas niektóre opinie wyra?ane bez ogródek przez internautów, bo przecie? od 2003 r. nie byli?my ju? gospodarzami tej imprezy, a jedynie "podwykonawcami".

W tym roku organizacje imprezy przej??o Stowarzyszenie "Equisport". ?yczymy im organizacyjnego sukcesu, a Pa?stwu wspania?ych wra?e? z tej pi?knej imprezy sportowej. Mamy równie? nadziej?, ?e zawody b?d? tak udane dla polskich zawodników jak dotychczas.

Marek Grzybowski

?ród?o: www.polishprestige.pl, 2009-01-24
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl