www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Husarz XVII wiek - nowe monety NBP

Ju? w najbli?szy pi?tek, 23 stycznia, Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie monety z serii "Historia jazdy polskiej", upami?tniaj?ce XVII-wieczn? husari?: srebrne 10 z? oraz 200 z? wykonane ze z?ota. Atrakcj? uroczysto?ci zwi?zanych z promocj? monet - w których we?mie udzia? prezes NBP S?awomir Skrzypek - b?dzie obecno?? husarzy. Tego dnia warszawiacy, a zw?aszcza dzieci sp?dzaj?ce w mie?cie zimowe ferie, b?d? mieli niepowtarzaln? okazj?, ?eby z bliska obejrze? prawdziwego husarza - na koniu, w zbroi, ze skrzyd?ami husarskimi i skór? lamparci? na plecach, trzymaj?cego drewnian?, ponad czterometrow? kopi?. B?d? mogli przekona? si?, jak wygl?daj? elementy rynsztunku husarza: szyszak, napier?nik, karabela, pistolet, charakterystyczne ?ó?te buty.

Husaria by?a wyj?tkowym zjawiskiem - tak j? postrzegano zarówno w czasach jej ?wietno?ci, jak i pó?niej, gdy jej legenda s?u?y?a pokrzepieniu serc, przypominaj?c czasy chwa?y or??a polskiego. Spo?ród wszelkiej jazdy husari? wyró?nia?y skrzyd?a, które od prze?omu XVI/XVII w. sta?y si? jej znakiem rozpoznawczym. By?y one u?ywane g?ównie do parad, w boju tylko sporadycznie husarze wyst?powali z niewysokimi pojedynczymi skrzyd?ami Poza piórami ozdob? husarzy by?y skóry dzikich zwierz?t - tygrysie lub lamparcie, noszone zazwyczaj jako okrycie wierzchnie zbroi. Ostatnim triumfem husarii by?a wiktoria wiede?ska w 1683 r. Przemiany w wojskowo?ci europejskiej spowodowa?y, ?e w XVIII w. husaria sta?a si? jedynie wojskiem paradnym, prezentowanym podczas ró?nych uroczysto?ci.

W pi?tek 23 stycznia o godzinie 8.00 trzej husarze na koniach ustawi? si? przed wej?ciem do budynku Oddzia?u Okr?gowego NBP w Warszawie, przy Placu Powsta?ców Warszawy 4. Dwaj husarze piesi wejd? do budynku oddzia?u i stan? przy kasach sprzeda?y monet. O godzinie 9.00 rozpocznie si? przejazd husarzy z Narodowego Banku Polskiego, ulicami Wareck?, Nowym ?wiatem i Alejami Jerozolimskimi - do Muzeum Wojska Polskiego. Tam o godzinie 10.30, w sali ekspozycyjnej zwi?zanej z husarstwem, odb?dzie uroczysta promocja monet, z udzia?em prezesa NBP S?awomira Skrzypka, dyrekcji i pracowników muzeum oraz znawców i popularyzatorów husarii.

Z?ote i srebrne monety "Husarz XVII wiek" mo?na b?dzie kupi? od 23 stycznia we wszystkich Oddzia?ach Okr?gowych NBP i wybranych sklepach numizmatycznych. Dwójki dost?pne s? w cenie nominalnej od 21 stycznia.

Ceny sprzeda?y monet w NBP: z?ota - 1645 z?, srebrna - 64 z?.

Wszelkie informacje na temat monet znajduj? si? w serwisie www.nbp.pl w sekcji Banknoty i monety oraz na stronach www.numizmatyka.nbportal.pl. Wszystkie monety emitowane przez NBP s? prawnym ?rodkiem p?atniczym w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym NBP:

Maciej Antes (0,22) 585-41-28
Ma?gorzata Radomska (0,22) 653-20-12

?ród?o: www.nbp.pl, 2009-01-23
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl