www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Potrzebna pomoc - sp?on??a stajnia!

31 listopada w Orzeszu sp?on??a stajnia naszego przyjaciela - bardzo lubianego i znanego na terenie Polski po?udniowej - Marka Szwedy. Od wielu lat prowadzi w miejscowo?ci Orzesze (teraz trafniejsza by?aby nazwa Orzesze-Zawi??), niewielk? stajni? na oko?o dwadzie?cia koni. Jest to bardzo pracowity 28 letni zawodnik, hodowca, instruktor, rolnik i mi?o?nik koni. Marek ma wielki talent i oko do wyszukiwania dobrych koni sportowych.

Niestety kto? (...) nie lubi Marka, b?d? koni. Systematycznie, od pi?ciu lat próbuje zniech?ci? go do prowadzenia stajni. Spróbowa? ju? podpali? stajni? - par? lat temu sp?on??a 150 tonowa pryzma siana, a teraz - stajnia. Dzi?ki swojej pracowito?ci Marek zawsze si? podnosi? i odbudowywa? zniszczenia. Sprawca wybiera dni tradycyjnie wolne od pracy i raz zrobi? to w Dzie? Kobiet, drugi podczas weekendu gdy Marek by? na zawodach, a teraz w Andrzejki.

Wobec tragedii, jaka go tym razem spotka?a nie chcemy pozosta? oboj?tni. Po?ar wybuchn?? o pó?nocy. Marek straci? sze?? swoich koni, kuca i psa oraz dwa konie, które sta?y u niego w pensjonacie. Ponadto sp?on??o ponad 100 ton siana, zabudowania i poddasze budynku. Bardzo wielu ludzi spontanicznie pomaga Markowi. Wiele klubów zrobi?o spontaniczn? zbiórk? pieni?dzy, ale wszyscy zdajemy sobie spraw?, ?e to "kropla w morzu potrzeb". Chcemy zainteresowa? nasz? lokaln? TV i organizatorów Parady Je?dzieckiej w Katowickim "Spodku". Uruchamiamy specjalne konto w zaprzyja?nionej fundacji, na które wszyscy którzy kochaj? zwierz?ta i chc? pomóc Markowi b?d? mogli wp?aca? pieni?dze, które w ca?o?ci zostan? przekazane na pomoc naszemu koledze. Rozmawia?em tak?e z osobami, które chc? pomóc rzeczowo - daruj?c s?om?, siano, owies, pasz? dla koni, a nawet konie. Sami jeste?my zaskoczeni ofiarno?ci? naszej braci je?dzieckiej. My?l?, ?e najwa?niejsza jest tu osobowo?? Marka.

Je?eli mo?ecie pomoc nam równie? nag?o?ni? ten temat - to dla tego cz?owieka naprawd? warto!

Numer konta na jakie mo?na dokonywa? wp?at:
ING Bank ?l?ski
nr konta 22 1050 1272 1000 0023 0736 8387
Fundacja RAPZ
41-300 D?browa Górnicza
ul. Sienkiewicza 6a
www.frapz.org.pl

Numer konta przeznaczony jest tylko i wy??cznie dla Pana Marka Szwedy, wi?c nie trzeba umieszcza? w tytule przelewu ?adnych "dopisków"

W przypadku pyta? prosimy o kontakt z Dyrektorem Fundacji - Pani? Ma?gorzat? Kowalik - telefon 0,32 262-50-79 wew. 34


O Fundacji.

W grudniu 2007 r. Fundacja RAPZ obchodzi?a pi?ciolecie swojego istnienia. W ci?gu tego stosunkowo krótkiego okresu ze swojej strony zrobili?my wiele, aby jak najskuteczniej dzia?a? na rzecz pomocy ludziom, czy to w bezpo?rednich akcjach, dzi?ki przekazanemu 1% czy dzi?ki Funduszom Europejskim. Jako organizacja po?ytku publicznego, dzi?ki mechanizmowi 1%, posiadamy przywilej otrzymywania ?rodków pochodz?cych z odpisu podatkowego. ?rodki finansowe otrzymywane w ten sposób daj? nam mo?liwo?? realizacji wa?nych dla regionu projektów, których urzeczywistnienie bez dodatkowego wsparcia, nie by?oby mo?liwe. Licz? si? jednak nie tylko pieni?dze. Aby ?wiat by? taki jak chcemy, musimy odwa?nie i aktywnie opowiada? si? za konkretnymi ideami i wizjami naszej przysz?o?ci, mo?emy to robi? dzi?ki takim akcjom. Dzi?ki temu mo?emy w prosty sposób wesprze? i poprze? idee, które uwa?amy za dobre, s?uszne i po?yteczne. Dzi?ki przekazanym teraz pieni?dzom, mo?emy pomóc naszemu przyjacielowi i udowodni?, ?e nie chcemy sta? z boku.

Do??cz do grona osób, którym nie jest wszystko jedno. Przeka? wsparcie Fundacji RAPZ. Do?ó? swoj? cegie?k?, do tego, aby Marek ponownie móg? uwierzy? w ludzi.

Z powa?aniem
Bogdan Wieczorek
Prezes Fundacji RAPZ

DODATKOWO PRZEKAZAN? KWOT? MOG? PA?STWO ODPISA? OD PODATKU.

Leszek Szczyka?a, 2008-12-06
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl