www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Konferencja ?rodowisk Kawaleryjskich

Szanowni Koledzy!

Od d?u?szego czasu zastanawiam si? nad formu?? dzia?a? formacji kawaleryjskich. W czasie naszych spotka?, przy okazji ró?nych imprez z udzia?em kawalerii, wiele o tym dyskutujemy. Wydarzenia ostatnich tygodni potwierdzi?y, ?e potrafimy by? solidarni i podj?? wspólne dzia?ania dla dobra warto?ci, którym staramy si? s?u?y?. Nie mo?na zmarnowa? tej inicjatywy. Chcia?bym wykorzysta? Wasz? aktywno??, jak? przejawiali?cie okazuj?c pomoc Szwadronowi Niepo?omice w trudnych dla niego chwilach ataku medialnego. Uwa?am, ?e najlepsz? form? wykorzystania tej aktywno?ci i o?ywienia by?oby zorganizowanie KONFERENCJI ?RODOWISK KAWALERYJSKICH, w trakcie której omówiliby?my nurtuj?ce nas problemy i zastanowiliby?my si? nad formu?? dalszego dzia?ania na terenie ca?ego kraju. Zapraszam Was do dyskusji nad celowo?ci? zwo?ania takiej konferencji. Dyskusja ta by?aby prowadzona na forum (forum.ulani.pl) na specjalnie w tym celu za?o?onym temacie i mia?aby na celu podj?cie decyzji o organizacji tej konferencji. Proponowa?bym, aby pierwsza Konferencja zosta?a zorganizowana na Zamku Królewskim w Niepo?omicach. Pozytywna energia, jaka zawsze z miejsca tego p?yn??a, o czym najlepiej ?wiadcz? znane nam Dzieje Polski, daje gwarancj? owocno?ci obrad.

Ze swej strony chcia?bym zaproponowa?, aby przedmiotem obrad by?y nast?puj?ce kwestie:
> potrzeba wspólnej organizacji i reprezentacji ?rodowisk kawaleryjskich i jej forma
> organizacja i umundurowanie poszczególnych formacji kawaleryjskich
> ci?g?o?? tradycji - prawo do u?ywania barw i symboli historycznych formacji kawaleryjskich
> ustalenie wspólnego kalendarza imprez formacji kawaleryjskich na rok 2009
> okre?lenie pozycji ochotniczych formacji kawaleryjskich wzgl?dem struktur wojskowych i MON
> nawi?zanie wspó?pracy z europejskimi formacjami kawaleryjskimi

Jako termin konferencji proponuj? 17-18 stycznia 2009. Jest to bowiem pierwszy mo?liwy termin, pozwalaj?cy na rzetelne przygotowanie konferencji i nie koliduj?cy z feriami zimowymi.
Oczekuj? Waszych opinii co do celowo?ci zorganizowania takiej konferencji, jej przedmiotu oraz terminu.

Jan Znamiec - Dowódca Szwadronu Niepo?omice, 2008-11-29
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl