www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Oskar?enia Tomasza Lisa!

17 listopada 2008 roku na zako?czenie programu redaktora Tomasza Lisa po?wi?conego, jak co tydzie?, od pewnego czasu dyskusjom i wywiadom na tematy polityczno-gospodarcze naszego kraju, wy?wietlono krótki reporta? po?wi?cony koniom.

Par? s?ów komentarza redaktora Lisa nie wyja?ni?o jaki by? cel tego skandalicznego materia?u. A skandal polega? na ewidentnej manipulacji. Ka?dy z nich osobno, z odpowiednim komentarzem by?by tylko informacj? dla widzów. Natomiast po??czenie ich w jedn? ca?o??, nie tylko jest wierutnym k?amstwem, ale spowodowa?o ogromn? krzywd? wielu ludziom w oczach bezkrytycznych odbiorców tego programu.

Pierwszy w?tek tej audycji to wyrywkowy reporta? z uroczysto?ci ?wi?ta 11 Listopada w Katowicach, w których wzi?? udzia? jeden z lepszych Klubów Kawaleryjskich w Polsce - Szwadron Niepo?omice im. 8 Pu?ku U?anów Ksi?cia Józefa Poniatowskiego. Dodano do tego drugi w?tek - reporta? sprzed kilku lat obrazuj?cy okropne warunki eksportu koni rze?nych z Polski do W?och.

Tak rzeczywi?cie by?o przez szereg lat - do momentu, kiedy energiczne dzia?ania w?adz weterynaryjnych i rygorystyczne przepisy Unii Europejskiej po?o?y?y kres temu przera?aj?cemu procederowi. Na ten, jak?e przykry i bulwersuj?cy temat, pisano wielokrotnie na ?amach periodyków hipologicznych i w ró?nych wydawnictwach prasowych.

Przypomnienie tego haniebnego procederu nie by?oby niczym z?ym, ale ??czenie tego z dzia?alno?ci? Oddzia?u Kawalerii Ochotniczej jest oburzaj?ce. Powstaje pytanie: komu i dlaczego zale?a?o na emitowaniu tak obra?liwego i k?amliwego tekstu. Dziwi te? fakt, dlaczego tak znany i ceniony publicysta, jak redaktor Tomasz Lis w??czy? do swojego programu tak skandaliczny i nieprawdziwy monta?.

Wiadomo jak trudno jest zdementowa? b??dne informacje prasowe, a tym bardziej telewizyjne. Ten kto przygotowa? tak fa?szywe informacje, na pewno ?wietnie zdawa? sobie z tego spraw?. Jednak w?tpliwe, aby przewidzia?, ?e pokrzywdzeni nie pozostan? bezczynni.

Kluby kawaleryjskie, których jest w Polsce coraz wi?cej, nawi?zuj? swoj? dzia?alno?ci? do pu?ków jazdy II Rzeczypospolitej. Dawniej w Wojsku Polskim ko? by? nie tylko jednym ze ?rodków walki, ale tak?e przyjacielem ?o?nierza i tak by? traktowany. Najpierw ko? by? oporz?dzany i karmiony, a dopiero potem jego je?dziec czy wo?nica. Obecnie kluby kawaleryjskie te? tak traktuj? swoje konie.
Cz?onkami klubów s? ludzie w ró?nym wieku, wszystko ochotnicy, którzy z sentymentu do koni i munduru po?wi?caj? swój wolny od pracy i nauki czas, a tak?e ?rodki finansowe. Nie do pomy?lenia jest, aby traktowali swoje konie ?le.
Gdyby si? co? takiego zdarzy?o, to sprawca zosta?by usuni?ty z oddzia?u.

Kawaleria w Polsce cieszy?a si? zawsze sympati? spo?ecze?stwa i garn?li si? do niej m?odzi ludzie, a z?e traktowanie koni by?o po prostu niemo?liwe.

Niestety nigdzie na ?wiecie nie jest mo?liwe pozostawienie "na ?askawym chlebie" wszystkich starych zwierz?t po ich okresie produkcyjnym. Tylko nieliczne mog? z tego skorzysta? i do?ywa? swoich dni w spokoju i pod opiek?. Wi?kszo?? musi trafi? do rze?ni, ale zarówno hodowcy, jak i u?ytkownicy staraj? si?, aby to nast?pi?o jak najpó?niej. Do rze?ni trafiaj? te? zwierz?ta z urazami niemo?liwymi do wyleczenia.
Z chowu koni zimnokrwistych, szybko przybieraj?cych na wadze, ?yje wielu rolników, bo to jest mi?dzy innymi ?ród?o utrzymania.
Chwa?a takim o?rodkom, jak Klub "Gaja", które ratuj? zwierz?ta przed nienaturaln? ?mierci?. Jednak ich mo?liwo?ci te? s? ograniczone.

Oddanie swojego podopiecznego na rze? zawsze prawdziwy "koniarz" prze?ywa bole?nie, chyba, ?e ma "serce z kamienia".

Jednak wmawianie widzom, ?e ko?, który bra? udzia? w uroczysto?ciach zaraz potem zosta? sprzedany na poniewierk? i straszliwe m?czarnie i pokazanie tego ze starych kronik, które by?y przed laty argumentem przeciwko okropnym warunkom transportu zwierz?t, to obrzydliwe k?amstwo zas?uguj?ce nie tylko na krytyk?, ale i na bezwzgl?dne ukaranie.

Zamiast si? cieszy?, ?e s? ludzie, którzy nie z obowi?zku, lecz z zami?owania zajmuj? si? ko?mi, staraj?c si? im zapewni? wszelkie mo?liwe dobre warunki bytu, a jednocze?nie przybli?aj? przez swoj? dzia?alno?? minione czasy, to s? i tacy, którzy wyrz?dzaj? im wielk? krzywd? oczerniaj?c za niepope?nione winy.

Trudno tak?e zrozumie?, dlaczego Telewizja Polska wyemitowa?a program nie zadaj?c sobie trudu sprawdzenia tak przedstawionego monta?u.

mgr in?. Les?aw Kukawski
www.przeglad.kawaleryjski.prv.pl

?ród?o: www.przeglad.kawaleryjski.prv.pl, 2008-11-23
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl