www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Kolejny kurs Join-Up® w Polsce!

Prosimy o zapoznanie si? z poni?szymi informacjami:

Kurs poprowadzi certyfikowana instruktorka metody Monty Roberts'a - Katarzyna Tomaszewicz.
Organizatorem kursu jest Alina Palichleb.
Szkolenia odb?d? si? w Klubie Sportowym BÓR - Toporzysko.

Organizowane s? dwie edycje kursu: 12-16 listopada oraz 19-23 listopada w Klubie Sportowym BÓR - Toporzysko
Proponujemy Pa?stwu trzy warianty udzia?u w kursie:
1) udzia? z w?asnym koniem z zakwaterowaniem w KS BÓR Toporzysko - cena 1499,- z?
2) udzia? jako wolny s?uchacz z zakwaterowaniem w KS BÓR Toporzysko - cena 999,- z?
3) udzia? z koniem KS BÓR z zakwaterowaniem w KS BÓR Toporzysko - cena 1459,- z?

W cenie zawarte s?: nocleg, wy?ywienie (trzy posi?ki), materia?y szkoleniowe i odpowiednio - cena boksu z wy?ywieniem lub wypo?yczenie konia z KS BÓR.

Wszystkie wyk?ady i ?wiczenia na sali dotycz? ca?ej klasy, bez wzgl?du na wybór wariantu. Z praktycznych zaj?? z ko?mi w roundpenie korzystaj? osoby, które wybra?y wariant udzia?u z koniem. Wolni s?uchacze korzystaj? z obserwacji i udzia?u w dyskusji. Klasa b?dzie sk?ada? si? w po?owie z osób z ko?mi i w po?owie z wolnych s?uchaczy.

Ilo?? miejsc ograniczona!

Procedura zg?aszania:
Rezerwacja miejsca na kurs nast?puje po wype?nieniu formularza zg?oszeniowego i wp?aceniu 10% zaliczki do 31 pa?dziernika 2008, nast?pnie uiszczenia pozosta?ej op?aty do dnia 7 listopada 2008.

Bardzo wa?ne!
W przypadku uiszczenia zaliczki i wycofaniu si? z ch?ci udzia?u w kursie po 31 pa?dziernika 2008 zaliczka przepada na rzecz organizatora.
Przy braku uiszczenia pe?nej op?aty do 7 listopada 2008 zaliczka przepada na rzecz organizatora i uczestnik jest skre?lony z listy na kurs Join-Up®.

Nauk? rozpoczynamy w czwartek 13 listopada (20 listopada dla drugiej edycji). Doba hotelowa rozpoczyna si? w ?rod? 12 listopada (19 listopada dla drugiej edycji), która jest oczywi?cie wliczona w cen? kursu.

Do pracy z koniem w roundpenie nie potrzebuj? Pa?stwo ?adnego sprz?tu. Zapewniamy kantar Dually™ oraz d?ugie liny.
Nie ma przeciwwskaza? w przypadku potrzeby za?o?enia ochraniaczy.

Uwaga! Wszystkie ?wiczenia wykonujemy wy??cznie z ziemi.

Zastrzegamy prawo zmiany programu (np. godziny) o czym zostan? Pa?stwo wcze?niej powiadomieni.

Dzi?kujemy za zapoznanie si? z powy?szymi informacjami. Je?eli zach?cili?my Pa?stwa do udzia?u, prosimy zwróci? si? do nas na adres e-mail instruktorju@op.pl, a my prze?lemy Pa?stwu formularz zg?oszeniowy.
W za??czeniu program kursu - plik PDF - 56 KB.


Ciep?o pozdrawiamy!
Katarzyna Tomaszewicz i Alina Palichleb

instruktorju@op.pl, 2008-10-15
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl