www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Je?dziecka reprezentacja w Hong Kongu

Od dziesi?ciu dni w Hong Kongu przebywa nasza je?dziecka reprezentacja olimpijska: Micha? Rapcewicz z Randonem, Pawe? Spisak z Weriuszem oraz Artur Spo?owicz z Wagiem.

Pomagaj? im i jednocze?nie opiekuj? si? ko?mi Janusz Oko?ski i Tomasz Trela - lekarze weterynarii oraz Marc Peter Spahn i Renata Pietruszka. Wczoraj do??czy? do nich, reprezentuj?cy oficjalnie Polski Komitet Olimpijski w Hong Kongu, prezes Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego Marcin Szczypiorski.
B?dziemy na bie??co publikowa? jego korespondencje z Olimpiady.

Dzi? pierwsza z nich.

By?em na popo?udniowych (i wieczornych, bo Micha? Rapcewicz dopiero o 21.00.) treningach naszej i innych ekip. Wszyscy dzi? mieli mo?liwo?? zapoznania si? z g?ównym placem konkursowym (piaszczystym), na którym b?d? startowali zarówno uje?d?eniowcy, jak i wkkw-i?ci (uje?d?enie i skoki) oraz oczywi?cie skoczkowie.
Hipodrom jest ?adny i pojemny, wszystkie trybuny zbudowane specjalnie na IO. Ciekawa jest sceneria, bo dooko?a wie?owce, z których mieszka?cy b?d? mogli, "siedz?c w domowych fotelach" ogl?da? IO. Hong Kong to w ogóle jedno wielkie blokowisko, kilkudziesi?ciopi?trowe wie?owce, (podobno mieszkania ma?e, ?rednio 40 m² na rodzin? trzyosobow?), bo i teren trudny, a niskiej zabudowy jak dotychczas nie widzia?em.

Nasze konie i je?d?cy prezentuj? si? dobrze. Byli na krosie, który jest daleko (ok. 40 min. jazdy samochodem) i twierdz?, ?e jest trudny, pomimo tego, ?e znacznie krótszy od dotychczasowych olimpijskich. Konie wraz z luzakami b?d? przewiezione na miejsce krosu w przeddzie? i tam b?d? sp?dza?y noc w specjalnie przygotowanych stajniach (luzacy te?).
Obs?uga naszych koni bardzo profesjonalna, a stajnia komfortowa. Koniom badaj? wszystko co si? da, bo i sprz?t laboratoryjny na najwy?szym ?wiatowym poziomie.
By?em z zawodnikami na kolacji i mile sobie pogaw?dzili?my.
Wioska olimpijska - "hotelowa" jest jak na warunki znane mi z poprzednich olimpiad bardzo dobra.

Mam pomys?, który mogliby?my wspólnie zrealizowa?, korzystaj?c z poczty elektronicznej oraz zwyk?ej (cho? to mo?e by? do?? trudne).

Od wielu lat na imprezach je?dzieckich ?wiatowego formatu (IO, M?, ME), koniom (i zawodnikom te?) zachodnich reprezentacji, mi?o?nicy koni (kibice) przesy?aj? ?yczenia dobrego startu oraz wyrazy sympatii. To jest mi?e i ?wiadcz?ce o zainteresowaniu oraz duchowym wsparciu zawodników i koni. My?l?, ?e naszym je?d?com ich zwierz?tkom zrobiliby?my frajd?, gdyby kibice (ci prawdziwi) przes?ali im podobne ?yczenia. Na kartki pocztowe jest mo?e za pó?no, ale na ?yczenia e-mailowe i telegraficzne - jest jeszcze czas.
Mo?e na naszej stronie wydzieli? miejsce do przesy?ania ?ycze?, a ja bym je przekazywa? dalej, do powieszenia na boksach (tak jak to robi? inni - cz?sto ca?e ?ciany frontowe boksów s? oblepione pi?knymi pocztówkami - telegramami. Czy? to nie mi?e?).
Je?eli kto? chcia?by wys?a? telegram to podaj? adres: HONG KONG OLYMPIC VILLAGE - SHATIN, HONG KONG (proponuj? dopisa? - For Polish Equestrian Team).

Pozdrowienia dla wszystkich.
Marcin Szczypiorski


Dla tych, którzy chcieliby przes?a? ?yczenia do Hong Kongu uruchamiamy skrzynk? e-mailow?: olimpiada2008@pzj.pl

?ród?o: www.pzj.pl, 2008-08-08
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl