...wróć
Klub Sportowy "Bór" Toporzysko
34-240 JORDANÓW, Toporzysko
telefon (0,18) 287-38-32, (0,604) 69-04-89
strona WWW: www.toporzysko.iaw.pl
e-mail: folwark@toporzysko.iap.pl

X Jubileuszowe Jeździeckie Mistrzostwa Polski Harcerzy
IX Memoriał Danuty Marszałek-Waligórskiej
Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu
Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie - Militarii
Amatorskie Zawody Jeździeckie
Toporzysko, 27-29 sierpień 2004
INFORMACJE OGÓLNE
1.Nazwa zawodów:X Jubileuszowe Jeździeckie Mistrzostwa Polski Harcerzy
IX Memoriał Danuty Marszałek
- Waligórskiej - Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu
Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie - Militarii
Amatorskie Zawody Jeździeckie
2.Data:27-29 sierpień 2004
3.Miejsce:Hipodrom Klubu Sportowego "Bór" Toporzysko - Folwark
4.Organizator:Klub Sportowy "Bór" Toporzysko
Komisja Harcerska Polskiego Związku Jeździeckiego
5.Komitet organizacyjny: Komendant Zawodów - Dariusz Waligórski
Przewodniczący Komisji Harcerskiej PZJ - Jacek Tworkowski
Dyrektor Biura Zawodów - Bogusława Długosz
 
PRZEPISY OGÓLNE
Zawody odbywają się w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy PZJ, wg regulaminu Jeździeckich Mistrzostw Polski Harcerzy zatwierdzonego przez Komisję Harcerską PZJ oraz wg. niniejszych propozycji.
 
OSOBY URZĘDOWE
1.Komisja sędziowska:Sędzia Główny X JMPH i OZKaw. - Marek Gajewski
Sędzia Główny IX MDMW - Elżbieta Morciniec
Sędziowie - Lesław Kukawski i Agnieszka Pyka
Stażyści - Sylwia Kołodziej, Bogusława Długosz, Kinga Wieńć, Izabela Popławska
2.Gospodarz toru:Anna Skobrtal
3.Lekarz Weterynarii:Tomasz Rychlik
4.Zabezpieczenie medyczne:lek. med. Anna Wachałowicz
5.Kowal:Paweł Wieńć
 
UCZESTNICY
 1. X JJMPH - członkowie harcerskich drużyn jeździeckich i kawaleryjskich ze wszystkich organizacji harcerskich.
 2. Przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji kultywujących tradycje kawalerii II RP.
 3. Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych Małopolskiego Związku Jeździeckiego i inni zaproszeni.
 
WARUNKI TECHNICZNE
 1. Zawody rozgrywane będą na terenie otwartym.
 2. Wymiary placu konkursowego 40/60 m - podłoże trawiaste, czworobok 20/40, 20/60 m - podłoże trawiaste.
 3. Rozprężalnia - podłoże ziemia/trawa.
 
ŚWIADCZENIA
1.Zakwaterowanie:uczestnicy X JJMPH - namioty wojskowe
pozostali zawodnicy i ekipy:
- pokój 2-4 osobowy 30 zł/doba
- kwatery agroturystyczne odległe od 1 do 3 km 30 zł/doba.
2.Wyżywienie:na terenie ośrodka (śniadanie 9 zł, obiad 14 zł, kolacja 9 zł, całodzienne 30 zł)
3.Stajnie:- boks 100 zł
- stanowisko 30 zł.
 
ZGŁOSZENIA
1.Zgłoszenia:Biuro Zawodów: Kraków, ul. Warneńczyka,
telefon: (0,12) 656-13-63, fax: (0,12) 290-32-11,
e-mail: folwark@toporzysko.iap.pl
Zgłoszenia muszą zawierać dane zawodnika z dokładną datą urodzenia, dane konia i rodzaj konkurencji w jakiej ma startować.
Rezerwacja noclegów, boksów i stanowisk nastąpi po przesłaniu dowodu wpłaty.
Konto: Bank Spółdzielczy Jordanów, 36 87990001 0000 0000 1762 0001
z dopiskiem "Zawody".
2.Telefony kontaktowe:(0,604) 69-04-89, (0,18) 287-38-32
3.Zgłoszenia ostateczne:15.08.2004 r.
4.Opłata organizacyjna:- X JJMPH - 50 zł (całe zawody)
- IX Memoriał Danuty Marszałek - Waligórskiej - 50 zł/za każdą rundę
- Zawody Militarii - 50 zł
 
ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE (art. 1011,290.1004,5;1005,4-5;1022,1)
 1. Uczestnicy Regionalnych Zawodów Konnych w ujeżdżeniu zobowiązani są do przedstawienia dokumentów koni zgodnie z przepisami PZJ.
 2. Szczepienia przeciwko grypie końskiej. Karta szczepień dla wszystkich koni musi być podpisana przez lekarza weterynarii (nie będącego właścicielem konia), który poświadcza, że koń otrzymał dwa zastrzyki w pierwszym szczepieniu przeciwko grypie końskiej w odstępie minimum 21 dni a maksimum 92 dni. Następnie po drugim zastrzyku szczepienia dostał zastrzyk dodatkowy w przeciągu każdych następnych 6 miesięcy, licząc od daty drugiego zastrzyku  w pierwszym szczepieniu. Żaden zastrzyk nie może być dany na 7 dni przed konkursem łącznie z dniem konkursu i dniem przybycia do stajni zawodów.
 3. Wymagane jest poświadczenie szczepień i karta identyfikująca konia.
 4. Każdy koń musi posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza wet., w którym stwierdza się ,że koń jest zdrowy i może być dopuszczony do udziału w zawodach. W miejscu pochodzenia konia nie występują choroby zaraźliwe, zwłaszcza choroby skóry i górnych dróg oddechowych.
 
INFORMACJE RÓŻNE
 1. Reklamacja, pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie nie później niż pół godziny po zakończeniu konkursu.
 2. Ustalenia merytoryczne:
  • Uczestnicy Regionalnych Zawodów Konnych w ujeżdżeniu zobowiązani są przedstawić dokumenty zawodników zgodne z przepisami PZJ.
  • Każdy startujący musi posiadać pod rygorem niedopuszczenia do zawodów aktualne badania lekarskie (świadectwo zdrowia z przychodni sportowej w postaci książeczki - juniorzy ważne 3 mies. od daty badania, seniorzy 6 mies.). Juniorzy muszą posiadać także pisemną zgodę jednego z rodziców lub prawnego opiekuna na start w zawodach.
  • Do startu w X JJMPH i zawodach Militarii dopuszcza się konie od lat 4. W pozostałych konkursach wiek konia określają stosowne przepisy PZJ.
  • Koń może startować 2 razy dziennie.
  • Zawodnik może startować w zespole tylko na jednym koniu i być członkiem tylko jednego zespołu.
  • Zawodników startujących w WKKW i Militarii obowiązują toczki z zapięciem trzypunktowym (typu krosowego) lub kaski.
  • Przed rozpoczęciem Mistrzostw odbywa się przegląd weterynaryjny koni dokonany przez Sędziego Głównego i lekarza weterynarii. Dodatkowo przed crossem podlegają przeglądowi wszystkie konie zgłoszone do WKKW i Militarii.
  • Trasa próby terenowej jest pokazywana zawodnikom w dniu poprzedzającym start. Po oficjalnym pokazaniu trasy nie wolno dokonywać na niej żadnych zmian.
 3. Kowal i lekarz zawodów są na terenie konkursowym w trakcie konkursów.
 4. Komitet organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni w trakcie transportu na miejsce zawodów, w trakcie ich trwania oraz powrotu, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i pożarów.
 5. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich spowodowane przez nich samych ich pracowników i ich konie.
 6. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku uprawiania jeździectwa, na czas trwania zawodów na koszt organizatora.
 7. Dla zawodników zgłoszonych do zawodów Militari istnieje możliwość częściowej refundacji kosztów transportu koni. Szczegółowe informacje u organizatora. W związku z ograniczonymi funduszami refundacji podlegają konie według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania środków.
 
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ZAWODÓW
 1. Regulamin X JJMPH.
  • W trakcie Mistrzostw rozgrywane są konkursy w 4 konkurencjach: A - ujeżdżenie, B - skoki, C - WKKW i Militari. Prowadzona jest klasyfikacja zespołowa i indywidualna.
  • W przypadku zgłoszenia tej samej pary koń/jeździec jednocześnie do kilku konkurencji, para ta startuje raz w danej próbie (np. A - ujeżdżenie i próba ujeżdżenia do WKKW), a wynik jest brany do klasyfikacji we wszystkich konkurencjach do których została zgłoszona.
  • O klasyfikacji w konkurencji ujeżdżenia i skoków decyduje zsumowany wynik półfinału i finału.
  • O klasyfikacji w konkurencji WKKW decyduje zsumowany wynik, trzech prób zgodnie z przepisami konkurencji z wyjątkiem przypadku eliminacji w jednej z prób, co powoduje zaliczenie najgorszego wyniku w tej próbie + 20 pkt. Karnych.
  • O klasyfikacji w konkurencji Mlitari decyduje zsumowany wynik prób ujeżdżenia, terenowej i skokowej zgodnie z zasadami WKKW oraz prób strzelania i władania białą bronią wg. poniższego regulaminu.
  • Upadek jeźdźca jak i konia z jeźdźcem w konkursie eliminuje z dalszego przejazdu.
  • Klasyfikacja zespołowa: Każda drużyna może zgłosić jeden 3-osobowy zespół do klasyfikacji zespołowej. Zwycięża zespół, który otrzymał najmniejszą ilość punktów karnych po dodaniu dwóch lepszych wyników członków zespołu. Dopuszcza się start zespołu 2 - osobowego jeżeli drużyna nie ma więcej reprezentantów.
   Mistrzowska Drużyna w Militari otrzymuje przechodni buńczuk ufundowany przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i Aleksandra Wyrwińskiego.
   
 2. Regulamin O Z Kaw. - zasady rozgrywania konkursu Militari.  
  • W próbach ujeżdżenia, terenowej i skokowej dokonuje się przeliczenia ich wyników na punkty karne wynikające z przepisów PZJ.
  • W konkursie strzelania zawodnicy oddają 3 strzały próbne i 5 konkursowych po 20 pkt. każdy. Przeliczenie na punkty karne: maksymalna ilość pkt. 100 minus punkty uzyskane w konkursie razy mnożnik 0.8.
  • W konkursie władania szablą zawodnik ma do wykonania; ścięcie  5 łóz (w prawo), pchnięcie wiszącego manekina (w lewo), pchnięcie leżącego balota słomy (prawo - dół) oraz cięcie gomuły (od ucha). Punktacja: za każdą rozpoczętą sekundę 1 pkt. karny, ścięcie łozy 0 pkt. karnych, złamanie 1 pkt. karny, pchnięcie manekina 0 - 5 pkt. karnych, pchnięcia balota słomy 0 - 5 pkt. karnych, cięcie gomuły 0 - 5 pkt. karnych, opuszczenie pozornika 10 pkt. karnych. opuszczenie więcej niż 4 pozorników eliminacja.
   Nie jest dopuszczalny powtórny najazd na któryś z pozorników. Cięcie łozy bez jej ścięcia lub złamania traktowane jest jako "opuszczenie pozornika". W pchnięciu manekina i balota oraz w cięciu gomuły oceniana jest dynamika i skuteczność wykonania zadania.
  • W konkursie władania lancą zawodnik ma do pokonania pięć pozorników ustawionych następująco: 1 kółko o średnicy 15 cm na prawo, 2 kółko w odstępie 20 m na prawo, manekin wiszący w odstepie 20 m na lewo, manekin leżący w odstepie 30 m na prawo, kula słomiana na wysokości jeźdźca w odstępie 30 m na lewo. Pozorniki ustawione na linii prostej tempo 450 m/min.
   Punktacja: zdjęcie kółka i ukłucie pozornika 0 pkt., zrzucenie drzewcem 1 pkt. karny, chybienie 5 pkt. karnych, opuszczenie pozornika 10 pkt. karnych. czas przebiegu przeliczany jest na punkty karne 1 sek. = 1 pkt. karny.
  • Zawodnicy startujący w Militari startują na koniach w rzędach i troczą je wg. instrukcji troczenia i pakowania w kawalerii z 1938 roku.
  • Dla celów bezpieczeństwa każda szabla musi posiadać skórzany temblak. Dopuszczane wzory szabel używane w Wojsku Polskim.
 3. Regulamin X Memoriału Danuty Marszałek - Waligórskiej.  
  • Memoriał składa się z trzech rund. W każdej zawodnicy starują w trzech konkursach:
   Runda pony:L-1, L-6, L-7
   Runda mała L-2, P-1, P-2
   Runda duża P-4, N-1, N-2
   O zwycięstwie w Memoriale decyduje suma procentów uzyskanych w każdym z trzech konkursów.
   Do startu w finale memoriału kwalifikują się 3 najlepsze pary z każdej Rundy. Zawodnicy, którzy po dwóch przejazdach zajmą miejsca od 4 dalej uczestniczą w konkursie pocieszenia rozgrywanym w sobotę.
 
NAGRODY
1.OZK-MI miejsce drużynowo - Buzdygan Lubienieckiego - nagroda przechodnia. Zwycięzca otrzymuje na rok nagrodę przechodnią - Buzdygan Pułkownikowski. Po trzykrotnym wygraniu z rzędu zawodów Buzdygan przechodzi na własność zwycięzcy. Każdorazowy zwycięzca oprócz nagrody przechodniej otrzymuje certyfikat zwycięstwa wraz z miniaturką buzdyganu na własność.
I miejsce indywidualnie - siodło żołnierskie kompletne wz.36
II miejsce indywidualnie - ogłowie oficerskie i ekwipunek jeździecki
III miejsce indywidualnie - ogłowie żołnierskie wz 36 i ekwipunek jeździecki
IV - X miejsce indywidualnie - ekwipunek jeździecki
2.X JMPHnagrody w postaci sprzętu jeździeckiego i turystycznego
3.IX MDMW
Duża runda- miejsce 1
- miejsce 2
- miejsce 3
Mała runda- miejsce 1
- miejsce 2
- miejsce 3
Pony runda- miejsce 1
- miejsce 2
- miejsce 3
 
PROGRAM ZAWODÓW
Piątek 27.08.2004
Lp.KONKURENCJAKLASAUWAGI
1.Ujeżdżenie - półfinał XJMPHL-2załącznik nr 1
 WKKW -próba ujeżdżeniaL-2 
 Militari - próba ujeżdżeniaL-2 
 Mała Runda MemoriałuL-2I półfinał
 Duża Runda MemoriałuP-4I półfinał; załącznik nr 2
 Runda PonyL-1I półfinał; załącznik nr 3
2.Skoki - półfinał XJMPH - konkurs dokładności  
 Konkurs otwarty  
3.MilitariStrzelanieRegulamin wew. konk. Militari
Sobota 28.08.2004
4.WKKW - próba terenowa  
 Militari - próba terenowa  
 Próba terenowa - otwarta  
5.Ujeżdżenie - finał X JMPHP-1załącznik nr 4
 Mała Runda MemoriałuP-1II półfinał
 Duża Runda MemoriałuN-1II półfinał; załącznik nr 5
 Runda PonyL-6II półfinał; załącznik nr 6
 Runda Pony - konkurs pocieszeniaL-7załącznik nr 9
 Mała Runda - konkurs pocieszeniaP-2załącznik nr 8
 Duża Runda - konkurs pocieszeniaN-2załącznik nr 7
Niedziela 29.08.2004
6.WKKW - próba skokowa  
 Militari - próba skokowa  
 Skoki - finał X JMPH  
 Skoki - konkurs otwarty  
7.Militari - władanie białą bronią Regulamin wew. konk. Militari
8.Ujeżdżenie - Duża RundaN-2finał; załącznik nr 7
 Ujeżdżenie - Mała RundaP-2finał; załącznik nr 8
 Ujeżdżenie - Runda PonyL-7finał; załącznik nr 9
 
KODEKS POSTĘPOWANIA
 1. We wszystkich sportach jeździeckich koń jest najważniejszy.
 2. Dobre traktowanie konia powinno być stawiane ponad żądania hodowców, trenerów, jeźdźców, właścicieli, sprzedawców koni, organizatorów, sponsorów lub innych osób oficjalnych.
 3. Wszelkie czynności stajenne i zabiegi weterynaryjne muszą gwarantować zachowanie zdrowia i dobra konia.
 4. Dbałość o odpowiednie wyżywienie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo konia powinna być popierana i zachowana przez cały czas.
 5. Należy poczynić odpowiednie kroki w celi zapewnienia wentylacji, karmienia, pojenia i utrzymania zdrowego środowiska na czas transportu konia.
 6. Należy położyć nacisk na zwiększanie poziomu wiedzy o treningu, utrzymaniu konia oraz na rozwój nauki zajmującej się zdrowiem konia.
 7. W interesie konia kompetencje i umiejętności jeźdźca powinny być uważane za podstawę umiejętności jeździeckich.
 8. Wszystkie metody jazdy i treningu muszą brać pod uwagę konia jako istotę żywą i nie mogą zawierać technik uważanych przez FEI za brutalne.
 9. Narodowe Federacje powinny ustalić odpowiednie sposoby kontroli, aby wszystkie osoby, instytucje pod jej jurysdykcją respektowały dobro konia.
 10. Krajowe i międzynarodowe przepisy i ustalenia dotyczące zdrowia i dobra konia muszą być stosowane nie tylko podczas zawodów krajowych, czy międzynarodowych, ale także podczas treningu. Przepisy Konkursów i ustalenia powinny być nieustannie weryfikowane, aby zapewnić odpowiednio dobro konia.